140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Варна – Ловците увеличават дивечовите запаси

„Всеизвестно е, че стремежът на ловците от ЛРС-Варна е добре организираната дейност по подобряване на дивечовите запаси в ловищата. Развитието на ловното стопанство е нераз­ривно свързано със социалните и икономическите отношения в обществото. То е функция на културата, икономиката и отноше­нието към природата. Нашата дългосрочна визия е да запазим и обогатим дивечовите запаси, да се възстановят някои изчезнали видове – казва Колю Панайотов, председател на ЛРС-Варна. – Сдружението полага грижите като добър стопанин на площ около 145 хил. ха, за които отговарят ловните дружинки.“

Анализирайки резултатите от таксацията в ловностопанските райони, може да се каже, че през изминалите пет години основ­ните видове дивеч имат известен ръст. Докато през 2017 г. благо­родните елени са били 131, в последния сезон те са се увеличили на 152, а сърните от 985 през 2014 г. сега са 1128. Особено силно се развива популацията на дивата свиня – 1220 при 986 от 2017 г. Със 160 е увеличението и на дивите зайци, ръст има при фаза­ните и яребиците.

Сдружението е стабилизирало благородния елен, сърната има ръст, но въпреки това състоянието на популацията й е под допустимия запас. Основни причини затова са бракониерство­то, хищниците и зимните загуби. Чакалите и скитащите кучета в много райони унищожават напълно прираста им. Запасите при дивата свиня се увеличават непрекъснато, като за една година се отчита ръст от 14 на сто. Този прираст се дължи главно на гри­жите, които полагат ловците, както и на пластичността на вида. Сдружението активно подпомага дружинките с осигуряването на зърно през размножителния период и това допълнително води до увеличаването на положителните резултати.

Забелязва се една трайна тенденция към намаляване на дивия заек, като за периода 2014 – 2018 г. прирастът е намалял с 3%. Основните причини са бракониерството – ловуване на фарове нощно време, отстрелът му през пъдпъдъчия лов, наличието на много хищници, болестите и използването на много силни отров­ни пестициди от земеделските производители. Намаляването на популацията даде повод сдружението да предприеме спешни мерки за неговото запазване и възпроизводство. През 2016 г. във фазанарията „Батова“ бяха доставени две двойки диви зайци, дарени от ЛРС-Дупница и от фирма „Сокол–БЛРС“. Вече се от­чита, че броят им е достигнал 78, които ще бъдат разселени в ловностопанските райони на дружинките, където е най-добрата профилактика от хищници. Данните от пролетната таксация на фазаните за периода 2014 – 2018 г. отчитат положителен ръст от над 61%. Това е радостно, тъй като показват, че се полага много усилия за размножаването и опазването на този вид дивеч. Във фазанарията „Побити камъни“ има основно стадо от 105 фазана, където с налични средства става възпроизводството. Води се ак­тивна борба с хищниците, подхранват се птиците през зимните месеци, дължи се и на фирмено произведените фазани – общо 1170 броя.

А при яребиците ръстът е над 37%. Сдружението има основно стадо от 350 птици, където става възпроизводството и разселва­нето им в ловните райони, като през изминалия период са пусна­ти в природата 3700 броя.

Варненското сдружение в последно време обръща много голя­мо внимание на муфлоновото стопанство. Във фазанария „При­селци“ в началото на 2014 г. имаше 21 муфлона, а две години по-късно те станаха 74. През 2017 г. след взето решение на УС започна за първи път разселването на този вид дивеч в ловища­та на дружинките, като бяха пуснати в свободната природа 67 муфлона. Разбира се, беше оставено основно стадо, за което се полагат постоянни грижи – осигурени бяха над 200 бали люцер­на и 5 тона зърно годишно за изхранването на животните. През 2016 г. беше направена размяна на 4 муфлона за толкова броя елени лопатари от ДУ „Студен кладенец”, като се родиха 4 малки. През миналата година те вече бяха 10 и има тенденция за доброто развитие на този вид дивеч, за който се осигурява по 500 бали люцерна и повече от 10 тона зърно, както и ветеринарно обслужване. Построен беше навес за животните, както и складово помещение за съхранението на фуража.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество – гр. Варна
Пощ. код: 9000
Телефон: 62-13-37
Мобилен: 0893 600 355

Реклама

ЛОГО - СЛРБ