Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Велико Търново – Свежа кръв се влива в редиците

Двадесетина нови ловци се очаква да попъл­нят част от празните места в ловните дружини на сдружение „Ловно-рибарско дружество „Сокол 1884” във Велико Търново, след като приключат изпитите в тазгодишния курс за подготовка. Така ще се компенсира отпадането при заверка­та на ловните билети на 25 членове на ловната организация поради смърт и отказване от лова.

1091 души наброява сега сдружението, 231 от които са на възраст над 65 години. А свободни­те места в ловните дружини са 210.

И тази година желаещи в бъдеще да ловуват не липсват.

По традиция много от за­писалите се да изкарат курса за подготовка ще продължат по пътя на своите дядовци и бащи, някои от които все още не са приключили с лов­джийството. Дамите сега са две, а миналата година се бяха записали пет. От тазго­дишните кандидати да ловуват най-младите са навършили 18 години, най-възрастният е над 60-годишен. Както обикнове­но, и тази година има кандида­ти от други ловни сдружения.

Упражненията в стрелба побягащ заек и панички по тра­диция са на модерния ловно-стрелкови комплекс на сдру­жението в м. „Картала“ край Велико Търново.

Бъдещите ловци се учат да стрелят под умелото ръковод­ство на Пламен Филев, член на УС на НЛРС-СЛРБ и нацио­нален състезател в дисципли­на „Скийт”, на когото помага Юксел Етемов. И миналата година двамата имаха глав­на заслуга всички да вземат успешно практическия изпит. Тогава тези, които се справи­ха с изпита по теория, покриха нормите при стрелбата.

Бъдещите ловци трябва да наблегнат на теорията, защо­то при нея няма поправителен изпит и, ако бъдат „скъсани”, догодина пак ще им се нало­жи да се запишат в курса за подготовка. А това означава да се дават отново пари. Така че бъдещите ловци трябва да знаят много повече от свър­заните с лова нормативни документи, за да не допускат нарушения по време на лов­ните излети. Важно е да се познават добре устройството на ловното оръжие и прави­лата за неговото използване и съхранение, видовете дивеч и техните особености, хищници­те, които се срещат в нашата страна, защитените диви жи­вотни и птици, по които зако­нът забранява да се стреля, как се провежда пролетната таксация.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество “Сокол 1884″ – гр. Велико Търново
Пощ. код: 5006
Телефон: 62-41-43
Мобилен: 0878 690 169

Реклама

ЛОГО - СЛРБ