140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

ЛРС-Видин – Общото събраниe гласува бюджета за 2024 година

събрание видин

В присъствието на 65 де­легати общото събрание на видинското сдружение на ловците и риболовците чу отчетния доклад на сдруже­нието за 2023 г. и гласува бюджета за 2024 г.

Като тежка бе отчетена из­миналата година предвид последиците от заболявани­ята на АЧС, Син език по пре­живните животни и инфлу­евца по птиците в доклада, представен от ръководителя на сдружението Румен Нико­лов. Той извини пред ловци­те председателя д-р Валери Велков, който по времето на събранието спешно е бил ко­мандирован за загробването на 500 000 птици, поразени от птичи грип.

„Работим в тясно сътруд­ничество с колегите от НЛРС-СЛРБ, ДГС с прокуратурата, органите на МВР, РДГ и др. Заедно осъществяваме на­шите основни цели – опазване на природата, увеличаване на дивечовото и рибно богатство и борбата с бракониерство. Утвърждаваме сдружението като обществен орган, изпо­вядващ ловната и риболовна култура и етика. За осъщест­вяването на тези задачи УС на сдружението, ръководство­то на дружините и всички чле­нове работим всеотдайно и упорито“, се казва в отчетния доклад, подгот­вен от председателя.

ЛРС-Тутракан – Гласуваха 5-и мандат на председателя д-р Стефанов

Всъщ­ност, д-р Велков отчита един период, в който дружеството е било ръководено от преди­шен eкип. За да спрат всякак­ви спекулации и да се започне „на чисто“, общото събрание реши да бъде извършен одит за дейността на ЛРС-Видин. За целта в бюджета за 2024 г. са заложени целеви средства в раз­мер на 19 000 лева. Това е и причината да не бъде подла­ган на гласуване и да не бъда приет отчетът за работата на дружеството през 2023 г.

Макар да не е основен вид дивеч за района, дивата сви­ня безспорно е повод за емо­ционален лов и дружествен живот. Затова е обнадеждава­ща тенденцията, отчетена на база отстрела на този вид ди­веч. През 2021 г. са отстреля­ни 64 диви свине, през 2022 г. – 91, а през отчетната 2023 г. са ползвани 142 животни. Всички проби взети от отстре­ляни свине са отрицателни за АСЧ. Отрицателни са и 100% от пробите, анализирани за наличие на трихинелоза.

При дребния дивеч до края на 2023 г. отстрелът е както следва: пъдпъдък – 15740, гургулици – 2709, гривяк – 1132, фазан – 2943, яребица – 339.

„Хищниците са най-големия конкурент на ловеца и „изяж­дат“ труда ни“, се казва емо­ционално в доклада на ЛРС- Видин за отминалата година. Напомня се и че сред задъл­женията, разписани в ЗЛОД, борбата с хищниците е работа за всеки ловец.

Повече от 300 % изпъл­нение в плана за отстрел на чакали отчитат видинските ловци. При план за ползване 626 броя са отчетени 1626 отстреляни чакала. През го­дината са отстреляни още 302 лисици, 6 скитащи кучета и 4 вълка. За по-прецизното отчи­тане при отстрела на хищници общото събрание се обедини около решение всеки хищник да се отчита с чифт уши.

В организационно отно­шение отчетният доклад уточнява, че избраният през 2023 г. Управителен съвет на „Сдружение ловно рибарско дружество Видин“ е вписан в регистъра през януари 2024 г. и реално от тогава работят както Управителният, така и Контролният съвет.

„Взетите решения подпомагат щатните служители при изпълнение на основните им задължения, както и работата на отделните дружини“, отчитат от ръко­водството и подчертават, че във своята вековна история българските ловци винаги са били единни и са защи­тавали целостта на ловната организация. Декларира се още, че работата на ръково­дения екип ще продължи да е насочена към укрепване на организационното единство и правилното стопанисване на дивеча и рибата в предоста­вените за стопанисване лов­ностопански райони.

Предоставените площи за стопанисване на ловците от ЛРС-Видин са в размер на 168055.30 ха, разпределе­ни в горски фонд 31149.90 ха и селскостопански фонд 136905.40 ха.

В сдружението членуват 2080 ловци.

Избра­ни бяха и 4-ма делегати, които ще представляват видинското сдружение на ловците и рибо­ловците в Общото събрание на НЛРС-СЛРБ, което ще се проведе през юни във Велико Търново.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ