140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Мащабно проучване на растителни и животински видове

Изпълнителната агенция по околна среда започва мащабно проучване на над 500 растителни и животински вида и 93 типа местообитания. Проектът е на стойност 18 млн. лв. и се финансира със средства по оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съобщи екоминистерството.

Основните дейности ще се извършват на територията на цялата страна без морските пространства. Ще се направи анализ и проучване на 52 вида безгръбначни, 38 вида риби, 43 вида земноводни и влечуги, 312 вида птици, 20 вида бозайници, 33 вида прилепи, 30 вида висши растения и 9 вида мъхове, както и на 93 типа природни местообитания.

Въз основа на получените данни ще се планират мерки за запазване или възстановяването на благоприятното състояние на видовете и местообитанията през следващите години. Ще бъдат подготвени материали за издаване на албуми и ще се заснеме филм за целевите видове и природни местообитания.

Проектът на Агенцията е разработен в изпълнение на ангажиментите на  България за докладване по две от основните евродирективи за опазване на природата – Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО) и Директивата за птиците (2009/147/ЕО) и цели опазване на биологичното разнообразие.

Съгласно Директивата за местообитанията държавите членки изготвят на всеки шест години доклад с информация за изпълнените консервационни мерки, както и оценка за въздействието им.

Съгласно Директивата за птиците всички държави членки на ЕС докладват за състоянието на видовете птици, които живеят в диво състояние на територията им. Първите доклади са представени от страната ни през 2013 г., а следващото докладване ще е през 2019 г. и за него ще бъдат събрани данни от проучването.

Дейностите по проекта трябва да приключат до 29 февруари 2020 г.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ