Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Муфлони в крайморските райони на ЛРС-Варна

Георги НИКОВ

„Нашата дългосрочна визия е да запазим и обогатим ди­вечовите запаси, както и да се възстановят някои изчезнали видове. В тази насока рабо­тят както УС на сдружението, така и ловните дружинки, като в последните години се полу­чиха значителни успехи в по­пулацията на дивеча“, заяви председателят на ЛРС-Варна Колю Панайотов. Пролетната таксация показва добро със­тояние на дивите животни, а и отстрелът през последния ловен сезон е показателен. Об­щата наличност на благороден елен през изминалата година е 130 бр., но за тази няма ръст. Бракониерството и хищниците са основната причина, за да не нараства популацията им. Запасите от сърна възлизат на 1058 бр., като намаление­то от предходната година е 6 на сто. Въпреки тези данни състоянието на популацията е под допустимия запас. Главни­те причини за това отново са бракониерствата, хищниците и зимните загуби. Чакалите и ски­тащите кучета в много райони унищожават напълно прираста им. Тревожно е състоянието на дивия заек, при който не се забелязва прираст. През 2017 г. запасите са били 4233, има намаление в сравнения с пре­дходната 500 дългоухи. Основ­ни причини за неговия незначи­телен прираст са: ловуване на фарове, отстрелът му по време на пъдпъдъчия лов, наличието на много хищници, болестите и не на последно място използ­ването на много силно отров­ни пестициди от земеделските производители. Това води до извода, че трябва да се вземат спешни мерки за запазването и възпроизводството на дивите зайци. „Поради тези причини УС на нашето сдружение на свое заседание прие решение да не се ловува на този вид ди­веч. През юни 2016 г. във фаза­нария „Батова” бяха доставени две двойки диви зайци, дарени от ЛРС-Дупница и от фирма „Сокол-БЛРС”. Целта ни е да увеличим тяхната популация и след като поотраснат, да бъдат разселени в ловностопанските райони на сдружението. През миналата година благодарение на положените грижи и добрата адаптация на животните имаме прираст и общата им бройка вече е 18 и се надявам, че по този начин ще се продължи и в бъдеще, когато ще имаме въз­можност повече зайци да раз­селваме в природата“, споделя Колю Панайотов.

„Заслужава да се отбележи фактът, че имаме добро му­флоново стопанство, като в края на 2016 г. животните бяха 74 бр. На 10 юни следващата година след взето решение на УС започнахме разселването на муфлони по ловностопан­ските райони на дружинките. Общата бройка на пуснатите в природата бе 67, като оставих­ме 7 животни за основното ни стадо. Ние сме едно от сдру­женията в страната, които се грижим да има муфлони в ди­вата природа”, допълва Колю Панайтов. И още една новост, която намира реализация, това е отглеждането на елени лопа­тари. През 2016 г. бяха разме­нени 4 муфлона за същия брой елени лопатари от ДУ „Студен кладенец”. През миналата го­дина се родиха 4 малки, които много грижливо се отглеждат, като се очаква в следващите години популацията да се уве­личи и с нея да се обогати жи­вата природа.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ