140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

МЗХ мобилизира ловците срещу Африканската чума по свинете

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието храните

3АПОВЕД

№ РД09854

                             гр. София 08.11.2016 г.

 

 

На основание чл.25. ал.4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 47. ал. I от Закопа за ветеринарномедицинската дейност ,във връзка с чл. 11. ал 5 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча и във връзка с епизоотична обстановка по отношение на болестта африканска чума по свинете (АЧС) в Европа:

 

                                           НАРЕЖДАМ:

I.       Директорите на Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) съвместно с директорите на Регионалните дирекции по горите (РДГ), в рамките на Съветите по лова към РДГ, незабавно да организират срещи с председателите и ръководителите на всички ловни сдружения, на които те да бъдат запознати с:

1.       Актуалната епизоотична обстановка по отношение АЧС.

2.       Рискът от проникване и разпространение на болестта на територията на Р България.

3.       Начините за разпространение па болестта.

4.       Клиничните признаци, характерни за АЧС, вида на проби, които да бъдат вземани, начините на тяхното вземане, опаковане, съхранение и представяне на официалните ветеринарни лекари и мерките, които следва бъдат прилагани стрикгно от страна на ловците.

 

II.      Директорите на държавните предприятия (ДП) по чл. 163 ог Закона за горите и техните териториални поделения да организират:

 

1.       Засилен острел и максимално редуциране на популацията диви свине в рамките на утвърдения план за ползване и определените допустими запаси в общините по р. Дунав, с особено внимание на островите по реката, общините на области Силистра и Добрич по сухоземната граница с Румъния, както и в общините от областите Бургас, Варна, Шумен, в които е разрешено отглеждането на Източнобалкаски свине.

2.       Засилен контрол на изпълнението на плана на острела на дивата свиня в териториите на страната извън тези по т.1.

3.       Незабавно информиране на официален ветеринарен лекар за всички намерени умрели диви свине, промяна па здравния статус, поведението и/или изменение от нормалния вид на вътрешните органи при първичната обработка на отстреляните диви свине.

4.       Предоставяне на проби от диви свине (кръвна проба от всички отстреляни, намерени болни и умрели диви прасета и органна проба – далак, бъбрек, лимфни възли, сливици от всички отстреляни, намерени болни и умрели диви свине или дълга тръбна кост в случаи на загнили трупове), които да бъдат изследвани за чума по свинете.

5.       След първичната обработка на отстреляна дива свиня да се извършва обезвреждане чрез загробване или изгаряне на кожите, черва и други странични и отпадни продукти.

 

III.     Директорите на ОДБХ да:

1.       Информират незабавно кметовете на съответните населени места и лицата, отглеждащи свине и да ги запознаят с актуалната епизоотична обстановка, риска и начините за разпространение на болестта, мерки за биосигурност, които трябва да се спазват в обектите и задължението им при съмнение за заболяване и/или смъртност незабавно да информират съответния официален ветеринарен лекар.

2.       Засилят мерките за проследяване, проверка и контрол на движението па домашни свине, според типа на свиневъдния обект, от който произхождат, с особено внимание на движението на свине от и към ферми тип заден двор.

3.       Незабавно извършване на засилен клиничен надзор за ранно откриване на АЧС, с документиране на резултатите в

стадата с Източнобалкански свине – свиневъдните обекти, намиращи се в области Видин, Враца. Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Разград, Шумен, Силистра, Добрич, Варна. Бургас, Ямбол и Хасково.

4.       Приведат в готовност наличната дезинфекционна техника.

 

IV.     Директорите на ОДБХ София, Видин. Русе, Добрич, Бургас и Варна, съвместно със служители на Главна дирекция „Гранична полиция“, да организират:

1. На пристанищата Бургас и Варна граничните пунктове с Румъния и летищата София, Варна и Бургас осъществяване на засилен контрол на личния багаж па пътниците, идващи от страни, в които е установена АЧС (Естония. Латвия, Литва, Полша, Молдова, Украйна, Беларус, Русия) за наличие на суровини и храни от животински произход, не претърпели термична обработка и прилагане на мерките по чл. 206 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

 

2.       Дезинфекция па превозните средства и обезвреждане на остатъчните количества хранителни отпадъци от кетъринг на плавателните съдове и самолети, идващи от посочените страни.

3.       Дезинфекция на превозните средства, превозващи фураж, предназначен за изхранване на свине, произхождащ от страните по т. IV. 1.

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на д-р Дамян Илиев – изпълнителен директор на БАБХ, Изпълнителния директор на ИАГ и директорите на ДП по чл. 163 от Закона за горите, а контролът по изпълнението възлагам на д-р Цветан Димитров, заместник-министър на земеделието и храните и доц. Георги Костов, заместник-министър на земеделието и храните.

 

 

 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ