140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

На брега на река Скът доотглеждат 900 полудиви патици за разселване

бяла слатина патици

В близките 15 дни ловците от Бяла Слатина ще са анга­жирани с доотглеждането на 900 полудиви патици. Миналия петък те получиха 60-днев­ните птици от дивечовъдното стопанство на фирма „Сокол- БЛРС” в гр. Луковит.

Полуди­вите патета са настанени във волиери в Бяла Слатина и Ал­тимир. И двете съоръжения са в непосредствена близост до река Скът. За да са добре за­щитени малките птици, сега те са напълно заградени.

„Когато патетата започнат да подхвърчат ще отворим предводната част. Така тези патици ще могат да излитат свободно, но и ще могат и да се прибират и да се хранят, докато се научат да намират достатъчно храна в природата и да оцеляват сами в естествена среда”, каза пред­седателят на „Ловно-рибарско дружество – Бяла Слатина” Ди­митър Генов.

Той обясни интереса на ло­вците от Бяла Слатина към разселването на полудивите патици с дълги наблюдения и оценка на тази потребност.

„Зимите станаха много меки и няма прелет на полудива па­тица. Няма я нито по поречие­то на река Дунав, нито край по-малките вътрешни реки Искър и Огоста. Единственият начин да се помогне на популацията е само изкуствено развъждане, волиерно доотглеждане и раз­селване, иначе ще я загубим”, категоричен е председателят.

Когато стане дума за доотглеж­дане и разселване на дивеч Димитър Генов е непреклонен, че трябва да се извършва по правила и да се използват по­стиженията на ловната наука. За това, което правят в полза на дивеча, ловците от в Бяла Слатина се консултират с ръ­ководителя на катедра „Ловно стопанство” в Лесотехническия университет доц. д-р Христо Михайлов.

Това е първата партида из­куствено развъдена полудива патица, която ще бъде разселена в природата из ловните полета на белослатинското сдруже­ние. Но ловците от този район от години са отговорни към обогатяването на дивата фауна.

„След пораженията, които АЧС нанесе на популацията на дивата свиня и силно огра­ничи лова на този вид дивеч, се стремя на насоча усилията на ловците в обогатяване на ловностопанския ни район с видовете, за които има подхо­дящи мeстообитания”, обясни интереса към доотглеждане на изкуствено излюпени птици председателят Генов.

Всяка година тук се раз­селват, след предварителна адаптация, между 2500 – 3000 фазана.

И диви зайчета разселват по 150-200 броя. Местното ловно сдружение има собствена зай­цеферма, с която е включено в „Национална програма за устойчиво развитие на диве­човите запаси в системата на НЛРС-СЛРБ, чрез разселване на дивеч”.

бяла слатина патици

Тази година имат за­явки и от колеги от други лов­но-рибарско сдружения за про­изводството на 150 диви зайци за разселване. Вече са дали малко зайчета на сдружението в Асеновград и предстои да изпълнят задълженията си по договоря с ловешкото сдруже­ние за 30 диви зайчета.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ