Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Напусна ни проф. дссн Димитър Коларов

проф. коларов

Отиде си компетентният и ерудиран преподавател и научен работник проф. дссн Димитър Коларов, отдал съдържателния си, достойно и отговорно изминат житейски и професионален път и оставил ярка следа за съзидателност и със значим принос за развитието на Лесотехническия университет.

Проф. дссн Димитър Добрев Коларов е роден на 12.04.1940 г. в София. Завършва средно образование в гр. Трявна, а висше – през 1966 г. във Висшия Лесотехнически институт (ВЛТИ) – София, специалност “Горско стопанство”. След дипломирането си работи като началник на горско-технически участък в Горско стопанство „Плачковци“. През 1968 г. след успешно издържан конкурс постъпва като научен сътрудник III степен в Опитната станция по бързорастящи горскодървесни видове в гр. Свищов. През 1972 г. става научен сътрудник II степен, а през 1975 г. – научен сътрудник I степен. Същата година защитава дисертация за научна степен „кандидат на селскостопанските науки“ (сега ОНС „Доктор“). Навлиза бързо в научната тематика, усвоява съвременни научни методики и изследователска апаратура. Създава 36 сортоизпитателни опита с интродуцирани тополови култивари при различни климатични условия и типове месторастения в България. Активно участва в изграждането на новата сграда на станцията и нейното оборудване.

През 1978 г. преминава на работа в Института за гората при БАН, където през 1985 г. се хабилитира. От 1980 до 1984 г. преподава във ВЛТИ като хоноруван асистент по Горски култури, а от 1984 г. чете лекции и води лабораторни упражнения по Физиология на дървесните растения. След откриване на специалността „Екология и опазване на природната среда“ през 1990 г. разработва и чете курса по Екологична физиология на растенията.

проф. коларов

През 1988 г. защитава дисертация за научна степен „Доктор на селскостопанските науки“, а през 1990 г. печели конкурс за доцент и преминава на постоянна работа във ВЛТИ. През 1991 г. след конкурс е избран за професор по Физиология на дървесните растенията.

През десетилетната му научна кариера проявява голяма организираност и упоритост при усвояване на научните знания и при провеждането на научните изследвания. Като преподавател и учен проявява прецизност и взискателност както при обучението на студентите и работата му с колегите, така и при провеждане на научните изследвания. Проф. Димитър Коларов се изявява като принципен, делови и авторитетен преподавател и научен работник, умеещ да проявява последователност, такт и търпение в работата си със студентите и колегите си.

В продължение на десетилетия проф. Коларов достига значителни теоретични и научно-приложни постижения. Публикувал е над 130 статии и доклади. Автор и съавтор е на редица монографии и книги и учебници. Участва в работата на 15 научни проекта, на 6 от които е ръководител. Основните му приноси са в областта на тополовите клонове, тополовите месторастения, еколого-физиологичните и генетичните особености на тополите, анатомия на дървесината, биопродуктивността, оригинални методи за вегетативно разможаване, за хибридизация, нови методи и техниологии за създаване и възобновяване на култури, мониторинг на горските екосистеми и т.н. Внедрени са научни творчести постижения, от които седем са признати за новости.

В дългогодишнта си кариера на преподавател и учен проф. Коларов е участвал активно в различни процедури за академично изразстване. Бил е член на Научния съвет на Института за гората, на Специализирания научен съвет по Лесотехнически науки към ВАК, на Научната комисия по агрономия и лесовъдство към ВАК, на Акредитационния съвет на НАОА.

Проф. Димитър Коларов израства бързо в административното управление на ВЛТИ. През 1993 г. е избран за ръководител на катедра „Дендрология“, а от есента на същата година – за декан на Факултета по горско стопанство и озеленяване. Избиран е за ректор на ВЛТИ и ЛТУ (1994-1995, 1995-1999 и 1999-2003 г.).

По време на мандатите му като ректор проф. Димитър Коларов респектира и оставя трайни спомени сред колегите и студентите като отличен администратор с новаторски дух, с много енергия и инициативност, с мащабни идеи, предприемчивост и компетентно управление. Под негово ръководството членовете на Академичния съвет на ВЛТИ вземат важни решения за висшето училище.

През 1995 г., с решение на Народното събрание ВЛТИ придобива университетски статут и е преименуван на Лесотехнически университет (ЛТУ). Започва обучение на студенти по нови специалности – „Ветеринарна медицина“, „Агрономство“, „Инженерен дизайн“, „Стопанско управление“, а специалността „Озеленяване“ приема международното название „Ландшафтна архитектура“.

От два броят на факултетите нараства на шест. Удвоява се броят на преподавателите, а приемът на студенти през отделните години се увеличава от два до четири пъти в сравнение с този от 1993 г. Въвежда се тристепенното обучение – бакалавър, магистър и доктор, създава се студентският съвет. Новата структура и специалности в ЛТУ изискват нова материална база и оборудване. Под ръководството на проф. Коларов е изграден нов учебно-лабораторен корпус и нови учебни зали. Предоставя се сграда за обучение по специалностите „Ветеринарна медицина“ и „Агрономство“, а край кв. „Враждебна“ е осигурено опитно поле за обучението на студентите по тези специалности и научна работа на преподавателите.

проф. коларов

В централната сграда на ЛТУ е реконструиран и разширен студентският стол. В УОГС „Г. Аврамов“, с. Юндола, е изграден съвременен учебен корпус с общежитие, учебни зали и хранителен блок. В непосредствена близост е построена църквата „Света Петка“, в м. „Старина“ е изградена ски база с влек и чайна, а от м. „Чекерица“ до с. Юндола е изграден водопровод с дължина 12 км. В УОГС „Петрохан“ е построена нова сграда. От многобройните му обществени дейности се открояват и председателството му на Съюза на лесовъдите в България и на ОСК «Академик».

През 2016 г. Академическият съвет на Лесотехническия университет на тържествено заседание удостои проф. дсн Димитър Коларов с почетното научно звание „Доктор Хонорис Кауза“, за неговите постижения и приноси за развитието на Лесотехнически университет.

С уважение и признателност свеждаме глава за последно сбогом пред проф. Димитър Коларов. Поклон пред паметта му!

Чл.-кор. проф. Иван Илиев

Ректор

Лесотехнически университет

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ