140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Национално ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България”

Националното ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България” е правоприемник и наследник на ловно-стрелческа организация “Сокол”-гр. София, основана през 1898 г., на Българския рибарски съюз, основан през 1929 г., обединени през 1948 г в единна организация – Народен ловно-рибарски съюз – гр. София, преименуван на Български ловно-рибарски съюз през 1962 г. и на Съюз на ловците и риболовците в България през 1992 г., и е продължител на техните дългогодишни демократични, родолюбиви и природозащитни традиции.

Националното сдружение е организация за осъществяване на ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ с основен предмет на дейност в областта на устойчивото стопанисване, възпроизводството и опазването на дивеча и рибата, съхраняването на екологичното равновесие и биологичното разнообразие, развитието на ловните и риболовните спортове и киноложкото дело, защита на интересите на членовете си и човешките права в гражданското общество.

Националното сдружение “СЛРБ” е независима, доброволна, демократична, неполитическа и неправителствена обществена организация, изразител и закрилник на природозащитните, спортните и имуществените интереси на членовете си. Националното сдружение отстоява националните ловни традиции и формира чрез членовете си морални, общочовешки и национални ценности и чувство на родолюбие.

Националното сдружение съдейства за осъществяване на националната политика в природозащитното дело, ловното и рибното стопанство и спорт, като работи във взаимодействие с всички държавни и местни органи на властта, стопански, обществени и други организации и движения, имащи отношение към опазването на природната среда и развитието на ловното и рибното стопанство, ловния и риболовния спорт и киноложкото дело.

Националното сдружение “СЛРБ” установява и развива международно сътрудничество и връзки със сродни ловни и риболовни организации на двустранна и многостранна основа от взаимен интерес. Националното сдружение “СЛРБ” членува в международни организации с цел защита на интересите на своите членове в сферата на лова и риболова, ловните и риболовните спортове и киноложката дейност.

Националното сдружение “СЛРБ” си поставя следните цели:

1. да разпространява и защитава обществено значимите ценности на лова и риболова в България като културни, екологични и спортни традиции и идеали, почиващи на научните и екологични принципи;

2. да съдейства и подпомага за обучението и за информираността на обществеността във връзка с опазването и устойчивото развитие и използване на биологичните ресурси – дивеча и рибата и състоянието на околната среда;

3. да подържа постоянни връзки и обмен на информация между членовете си, защитавайки техните интереси на национално и международно равнище;

4. да създава условия за развитието на ловния и риболовния спорт и ловната кинология, като ги организира и ръководи;

5. да отстоява независимостта и единствето на Националното сдружение и развива отношения на толерантност, взаимопомощ и уважение между членовете си;

6. да популяризира сред обществото природо-защитните и демократичните идеи и принципи на организираното ловно и риболовно движение, в това число и на Организацията;

7. да развива, утвърждава и отстоява националните традиции в ловното и риболовно дело и спорт;

Националното ловно-рибарско сдружение “СЛРБ” постига своите основни цели, като:

1. обединява и координира действията на сдруженията, представлява и защитава членовете си пред съответните държавни и обществени органи и организации.

2. сътрудничи с органи и институции, имащи право на законодателна инициатива;

3. съдейства на държавните и местни институции и осъществява взаимодействия между членовете си за охрана на дивеча и рибата;

4. разработва и реализира свои проекти и програми свързани с видовото обогатяване и увеличаване на дивечовите и рибни запаси;

5. изгражда и утвърждава вътрешна система за масовизиране и практикуване на ловния и риболовния спорт и ловната кинология;

6. прилага съвместно с членовете си съгласувана политика по къдровото обезпечаване на сдруженията, с изпълнителски и ръководни кадри;

7. участва в преговори, сключване на споразумения и други с централните и местни органи на изпълнителната власт, свързани с предмета на дейност;

8. комуникира и взаимодейства с международни ловни и риболовни организации;

9. организира и ръководи провеждането на регионални, национални и международни прояви;

10. участва в регионални, национални и международни проекти;

11. оказва безвъзмездна експертна помощ;

12. предприема инициативи за запознаване на членовете си с международни конвенции, спогодби, директиви и др., свързани с лова и риболова и тяхното прилагане у нас;

13. следи и информира членовете си за новостите и тенденциите в развитието на ловното и риболовното стопанство;

14. работи за опазване и управление на материално-техническата база на Националното сдружение;

15. провежда благотворителна дейност;

16. води Национален регистър на ловците и риболовците, регистри за планираните и извършени ловно и рибостопански мероприятия от членовете на сдружението, както и други такива, предвидени от Устава и решенията на Общото събрание.

17. не допуска дискриминиране или толериране на отделни свои членове по етнически, религиозни или каквито и да било други признаци;

Членуването в Националното сдружение е при пълна доброволност, независимост и равнопоставеност на сдруженията.

Вижте още на официалния сайт на НЛРС-СЛРБ

http://www.slrb.org/vatrshno-normativni-dokumenti/

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ