140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

Натура 2000 зона „Западна Странджа“ – Повече лалугери в подсилената колония

С настъпването на проле­тта лалугерите в последната останала колония в Натура 2000 зона „Западна Стран­джа“, за която LIFE проектът на БДЗП „Земя за царския орел“ полага специални гри­жи, се събудиха от зимен сън. Те са застрашен в световен мащаб вид, включен в Черве­ната книга на застрашените видове.

В началото на април се проведе теренно проучване на подсилената през 2017 и 2018 г. лалугерова колония в района. Екипът от БАН уста­нови увеличаване на числе­ността на лалугерите. Бяха уловени с 40% повече инди­вида в сравнение със същия период през 2018 г, като 60% от индивидите са маркирани при предишни улови. От всич­ки улови 35% от животните произхождат от застрашената донорна колония до Сливен. Почти всички уловени живот­ни имат външни признаци на размножаване.

Резултатите към момента показват успех в премест­ването на лалугерите и рас­теж на колонията в „Западна Странджа“, като преместе­ните животни оцеляват и се размножават успешно.

Беше проучена и лалуге­ровата колония, донор на индивиди, до Сливен. Всички пасища, които бяха унищоже­ни през предходните години, се обработват. Те са наскоро изорани и засадени с различ­ни култури като преобладава лавандулата, което ги прави непригодни местообитания за лалугера. Опазването на вида в този район изисква общите усилия на всички релевантни институции и организации, защото съществуващата за­конова рамка и природоза­щитен статут на лалугера не могат да попречат на унищо­жаването на пасищата и коло­ниите му в тях.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ