Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

НЛРС-СЛРБ има становище за промени в Закона за горите: Нужна е специализирана ловна администрация

ловна администрация

Необходимостта от създаването на спе­циализирана ловна администрация предста­ви на първото заседание на работна група за изменение и допълнение на Закона за гори­те, председателят на УС на НЛРС-СЛРБ инж. Васил Василев.

В дискусията участие взеха и народният представител Васил Тодев, изпъл­нителният директор на ИАГ инж. Стоян Тошев, директори на държавни предприятия в страната и регио­нални дирекции по горите, представители на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите, Лесотехни­ческия университет, Съюза на лесовъдите, браншови и неправителствени организации от горския сектор.

„Обществото очаква от нас принципни промени в упра­влението на горите, които да гарантират, че ще ги ползва­ме по обществено полезен и прозрачен начин“, обяви инж. Мирослав Маринов, зам.-министър на земеделието и храните, който водеше про­ведената в МЗХ на 10 януари среща. Той изтъкна, че проме­ните са в изпълнение на анга­жиментите за законодателни инициативи, които са част от Управленската програма на страната ни за периода юни 2023 до декември 2024 г.

Инж. Мари­нов заяви, че основната промя­на е обособяването на Изпъл­нителната агенция по горите като самостоятелна Държавна агенция по горите.

Всички заинтересовани стра­ни ще могат в 14-дневен срок да изпращат своите комента­ри и предложения по проекта. Становищата и мненията ще бъдат обобщени от работна­та група, а след това ще бъде проведено заседание, на което ще бъдат разгледани детайл­но.

ловна администрация

„Нашата организация не­еднократно е апелирала за създаване на специализирана ловна администрация, която да носи отговорност за цялост­ната ловностопанска дейност като планиране, управление и контрол. Независимо, че в момента има отдел „Ловно стопанство“ в рамките на ИАГ, ние считаме, че капацитетът на тази администрация е не­достатъчен, за да има ефекти­вен контрол и управление на сектора.

Правилното систематично място на специализираната ловна администрация е в рам­ките на една бъдеща държав­на агенция по горите. Нейните правомощия трябва да бъдат разширени до толкова, че да може да е ефективна от гледна точка на това, че 2/3 от стопа­нисваните от ловните сдруже­ния територии попадат върху земеделски фонд,

 Независи­мо, че тази бъдеща държавна агенция ще бъде по горите, тя трябва заедно с Министерство на земеделието да намери не­обходимия баланс за правил­ното управление и опазване на дивечовите ресурси, без оглед на това, дали те се намират в горска или земеделска терито­рия“, обясни в детайли инж. Ва­силев мотивите, с които ще се аргументира становището на Националната ловна органи­зация.

То ще бъде депозирано под формата на предложение от името на Националното ловно рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ относно бъдещата визия за това, по какъв начин да се трансформира управле­нието на горския сектор с една бъдеща промяна в Закона за горите.

Инж. Василев припомни, че в миналото искането на НЛРС-СЛРБ е било да има самостоятелна изпълнителна или държавна агенция, която да отговаря за лова. Друг начин да се постиг­не определената цел и да се гарантира единното прилагане на политиката на територията на цялата страна е да се деле­гират определени правомощия на неправителствени организа­ции, каквато е и Националното ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовци­те в България“. ­

 

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ