140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

НЛРС-СЛРБ обявява публична покана за избор на изпълнител за извършване на услуга

слрб

НЛРС-СЛРБ обявява публична покана за избор на изпълнител за извършване на услуга  „Провеждане на предварителни проучвания – ОП1 избор на места за изграждане на площадки за подхранване на черен лешояд; ОП2- избор на места за изграждане на четири ловностопански съоръжения за отглеждане и разселване на елен лопатар; ОП3 – научно изследване за автохтонността на елена лопатар за българската и балканската фауна; ОП4 – идентифицирани и картирани опасните за птиците стълбове и електропроводи на територията на всички целеви райони за изграждане на нови площадка за подхранване ОП5 – определяне до 17 конкретни дървета за поставяне на изкуствени гнезда за черен лешояд“, по проект ИСУН № BG16M1OP002-3.016-0001 „Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида”, по договор ИСУН № BG16M1OP002-3.016-00001-С01 и АДБФП № Д – 34- 2/ 27.02.2020 г., финансиран по оперативна програма „Околна сред 2014-2020 г.“

есоперативна програма

В линковете по-долу вижте и изтеглете пълния текст на поканата и приложенията към нея.

Публична покана за избор на изпълнител за извършване на услуга

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ПРОЛОЖЕНИЕ 1 – КЪМ ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – ОФЕРТИ-ИЗИСКВАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗТРРЮЛНЦ И ЗРБ

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 – ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.12, АЛ.1.Т.1 ОТ ПМС

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 – ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 – ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЕКСПЕРТ

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 – ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СХОДНИ УСЛУГИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 – ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАЗПОЛАГАЕМОСТ С ЕКСПЕРТИ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ