Търсене
Close this search box.
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение
Търсене
Close this search box.

НЛРС-СЛРБ проведe съвещание с представители на ЛРС от страната относно промените в ЗЛОД

Стоян ПАШКУРОВ

На 25 юни в Народно чита­лище „Иван Вазов“ в гр. Хи­саря се проведе национално съвещание на НЛРС-СЛРБ с представители на лов­но-рибарски сдружения от страната относно готвените промени в Закона за лова и опазване на дивеча. Пово­дът бе изготвеният на 8 юни от Министерски съвет на Ре­публика България проект на решение за одобряване на проект на Закон за измене­ние и допълнение на Закона за лова и опазване на диве­ча, като в едномесечен срок ще бъде проведено общест­вено обсъждане със заинте­ресованите страни.

Ето и основните членове и алинеи от законопроекта, които бяха най-коментира­ни от участниците в съве­щанието.

В чл. 7 се създават ал. 8, 9 и 10, чрез които се ре­гламентира процедурата за промяна на границите на ловностопанските райони на ловните дружини, с която се цели да се прекрати практи­ката за оказване на натиск върху директорите на ДГС и ДЛС в посока отнемане на площи от ловните колективи в разрез с техните интереси, ловното законодателство и ловностопанската логика. В ал. 10 се казва: (10) Запо­ведите на министъра на земеделието, храните и горите по ал. 6 и 7 подле­жат на обжалване по реда на Административно-про­цесуалния кодекс, като по този начин се създава въз­можност сдруженията да за­щитят засегнатите си права и интересите на своите чле­нове. Участниците в съвеща­нието приеха така предложе­ните промени.

В чл. 7. ал. 4 – се създава ново изречение: В случай, че в землището на няколко населени места е обособен един ловностопански ра­йон, в землището на всяко от населените места може да се обособи отделен ловностопански район по реда на ал. 8, т. 2.

Категорично протестираме срещу този лобиски текст.

Така предложеният текст създава възможност за раз­дробяване на по – големите ловностопански райони в страната, на по-малки таки­ва, без границите им да са съобразени със землищните и фондовите граници на на­селените места. Това про­тиворечи на популационния принцип, който е водещ в Закона.Текстът има за цел да облекчи обсебването на ловностопанските райони на дружините от определени по­литически и /или юридически лица

Приеха и промените в чл. 30, в които се казва: (1) Ли­цата по чл. 29, обединени в ловни дружини на тери­торията на съседни лов­ностопански райони с общи граници, учредяват ловно сдружение с цел осъщест­вяване на дейности, свър­зани с възпроизводство, стопанисване, опазване и ползване на дивеча, но ре­шително възразиха поправ­ката да няма правна сила върху вече създадените не­правилно сдружения.

В предложенията за про­мени на ЗЛОД се създава нов чл. 55:

Чл. 55. (1) Забранява се групово ловуване на дива свиня в един ловностопан­ски район повече от два последователни дни сед­мично.

(2) Забраната по ал. 1 не се прилага при провежда­не на организиран ловен туризъм. Тази промяна ка­тегорично бе отхвърлена от участниците в съвещанието.

В чл. 56, ал.5 се предлага следното: (5) При ловува­не могат да се използват ловни кучета. При групово ловуване на дива свиня се разрешава да се използват до 6 ловни кучета, включи­телно кучета за откриване на ранен дивеч. Породните групи и изискванията, на които трябва да отговарят ловните кучета, условия­та за тяхното използване и редът за провеждане на изпитания с тях се опреде­лят с наредба на министъ­ра на земеделието, храни­те и горите. Намаляването на бройката на използваните гончета по време на ловен излет от 10 на 6 бе катего­рично отхвърлено.

В чл. 56 се създава нова ал.9: (9) При улов на дива свиня се забранява използ­ването на преносими и ста­ционарни капани, които не са в оградени площи, която бе приветствана, но с допъл­нието да няма капани, които се явяват входове в оградата на оградените площи.

В чл. 81 се създава ал.5, която гласи: (5) Обезщете­нията за щети, нанесени на дивеча от пожари, се заплащат от извършителя, като по този начин се попъл­ва празнина в закона по от­ношение на щети, нанесени от пожари. Участниците в съвещанието настояха обез­щетенията да се изплащат от собствениците на земята, а не от труднооткриваемия извършител.

В чл. 96 в параграф 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 34.

„34. „Пастирски кучета” са кучета, които придру­жават стада или единични домашни животни извън населените места. Поиска­но бе след думата „места“ да се добави „и задължи­телно са с поставени спъ­вачки“, както и да бъдат ре­гистрирани по ЗВМД.

Без решение остана казу­сът с предвидената забрана, освен за използване на па­трони със сачми с диаметър 6 и повече мм, да се санк­ционира и тяхното носене, като всяко ловно-рибарско сдружение може да направи възражение на сайта на МС www.strategy.bg.

Съобразявайки се с изка­заните мнения по тези и още много други въпроси, ръко­водството на НЛРС-СЛРБ ще изготви предложение за становище на Националната организация по промените в ЗЛОД, което тази седмица ще бъде предоставено на сдруженията в страната.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ