140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

НЛРС – СЛРБ обявява публична покана № И- ППВФ – 42/10.07.2020 г. за избор на изпълнител

НЛРС – СЛРБ обявява публична покана за избор на изпълнител за извършване на услуга: “Наем на 9 транспортни средства с лебедка за нуждите на проекта”, по проект ИСУН № BG16M1OP002-3.016-0001 „Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида”, по договор ИСУН № BG16M1OP002-3.016-0001-C01 и  АДБФП № Д – 34- 2/ 27.02.2020 г., с бенефициент Национално ловно – рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“, финансиран по oперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“:

Приложение 1 – теххническа спецификация;

Приложение 2 – образец на оферта;

Приложение 3 – оферти и изисквания;

Приложение 4 – проект на договор;

Приложение 5 – образец на декларация по ЗТРРЮЛНЦ ИЛИ ЗРБ;

Приложение 6 – образец на декларация по чл.12, ал.1, т.1 пмс- 160;

Приложение 7 – образец на декларация за участие на подизпълнители;

Приложение 8 – образец на декларация за съгласие за участие на подизпълнител;

Приложение 9 – образец на декларация сходни услуги;

Публична покана № и-ппвф-42 от 10.07.2020г.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ