ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Доброволци в помощ на Поморийското езеро

доброволци

Над 40 доброволци се включиха в 25-та поредна инициатива по подпомага­не на пернатите обитатели на Поморийското езеро. Кампанията от дейности с цел укрепване и подобря­ване на условията за живот на видовете птици, обита­ващи територията му, се проведе в рамките на една седмица (1-8 септември) и в нея участие взеха хора от България, Украйна, Русия, Франция.

Началото на това ме­роприятие бе поставено от кмета на гр. Поморие – Иван Алексиев, и експертът по защитени територии към РИОСВ-Бургас Станислав Георгиев, а областният уп­равител на Бургас – Вълчо Чолаков, изпрати поздрави­телен адрес. В първите дни от бригадата обект на вни­мание бе малкият остров в езерото, където 2500 двой­ки от вида гривеста рибарка намират дом всяка пролет. Почистен от излишна рас­тителност от доброволците и посипан на места с под­ходящ субстрат, сега той е готов да очаква отново своите обитатели догоди­на. Значителна част от вре­мето и усилията на ентуси­астите бе съсредоточена върху работата по големия остров на Поморийското езеро, където 3000 двойки гривести рибарки в съвсем близкото минало са създа­вали своето поколение. По неизвестни причини обаче през лятото на 2018 г. пти­ците напускат големия ос­тров и тяхното гнездене на българска територия тога­ва се проваля. Надеждата на всички ангажирани със съдбата на Поморийското езеро и обитателите му е за в бъдеще да няма по­добни негативни тенденции и за това правят всичко по силите си, за да възвърнат отминалото добро статукво.

Правомерно ли източват язовирите „Жребчево” и „Копринка”?

Освен стремежът за по­добряване условията на двата острова, бригадата включи и дейности като укрепване и насипване на една от дървените плат­форми, разположена в юго­западната част на езерото; опръстеняване на 83 птици от доброволците и екип на федерация „Зелени Балка­ни”; почистване на дигата в езерото. Бяха проведени множество обучения по съ­биране на информация за изхвърлени на брега кито­подобни, събиране на био­логична информация чрез приложението за граждан­ска наука iNaturalist, пред­ставяне на информация относно инвазивни расти­телни видове в района на солената лагуна. Четени бяха лекции за ценните жи­вотни и растения в Натура 2000 зоните, излъчена бе презентация за прилепите с демонстрация на методи за тяхното проучване – на бре­га на езерото бе разпъната паяжинна мрежа за улов на прилепи, а с детектор бяха подслушвани преминава­щите индивиди. На офи­циална церемония, обоб­щаваща извършеното през тези 7 дни, бе оповестен краят на мероприятието. Всички участници получиха сертификати, заедно с до­пълнителни информацион­ни материали.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ