ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Инж. Васил Василев пред Общото събрание на НЛРС-СЛРБ (ВИДЕО)

нлрс-слрб

В своето изказване пред Общото събрание на Националната организация, което се проведе на 17 септември, председателят инж. Васил Василев акцентира върху някои основни момента от доклада за дейността на НЛРС-СЛРБ за 2019 г.

През 2019 г. в системата на НЛРС–СЛРБ са членували 123 371 души, от които  115 026 ловци и ловци-риболовци и 8 345 риболовци, обединени в 138 ловни и ловно–рибарски сдружения, 4 рибарски сдружения и 3 клуба по интереси. От състава на НЛРС-СЛРБ поради не внасяне на установения от Общото събрание на Националната организация членски внос отпада сдружение „Ловно-рибарско дружество – „Сокол-Оряхово“- гр.Оряхово, но за сметка на това с решение на УС на НЛРС-СЛРБ за нов член е прието „Сдружение на ловците „Глиган 2001“ с. Никола Козлево.

Председателят направи обстоен анализ на стопанисването на дивеча в ловно-рибарските сдружения от системата на НЛРС-СЛРБ и констатира увеличение на популациите и отстрела при благородния елен, сърната и елена лопатар, но има спад при дивата свиня, дивата коза и глухаря.

При местния дребен дивеч се наблюдава намаляване на запасите от тракийки, планински кеклик и див заек, но значителен ръст при разселваните видове – фазан и яребица. Общият размер на инвестираните средства за разселване на дивеч през 2019 г. е 2 130 000 лв.

нлрс-слрб

Инж. Василев припомни на делегатите, че през 2019 г. се проведоха избори за Европейски парламент и ръководството на Националната организация организира поредица от срещи с кандидати за евродепутати от различните политически партии и коалиции. От тях бе потърсена и получена подкрепа за защита интересите на българските ловци по отношение на Общата селскостопанска политика на ЕС, проблемите с едрите хищници на територията на нашата страна, забраната на употребата на оловни боеприпаси във влажните зони, ограничението за ловуването на гургулицата и възстановяването на вътрешната група „Биоразнообразие, лов и селски райони“.

Проведе се Общото събрание на НЛРС-СЛРБ

През изминалия период НЛРС-СЛРБ кандидатства и спечели два проекта с европейско финансиране – Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от плана за действие“ и „Изготвяне на План за действие за вида Планински кеклик“.

Посетете нашата Фейсбук страница 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ