ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Нови мерки срещу бягство на сьомги от акваферми

сьомги

След поредната промишле­на авария в кампанията Blumar и последвалото бягство на 100 хиляди сьомги, чилийските вла­сти са решили да предприемат нови мерки за обезопасяване на производството и максимал­но ограничаване на възмож­ностите за такива загуби.

От Секретариата за рибар­ство и аквакултури (Subpesca) в Чили са изготвили нов стан­дарт за работа на садковите ферми, включващ различните процеси на работа и цялостна методология, свързана с из­мерването на параметрите на водата. Предвидени са защит­ни средства срещу всякакви атмосферни влияния, ветрове, високи вълни.

Експерти в бранша са разра­ботили специални формули за проектиране, както и ясни кри­терии на безопасност, които да се прилагат при определяне броя и размера на клетките (за­крепващите структури). Самите телени и мрежести загражде­ния също ще имат определен срок на годност и ще подлежат на системна ревизия.

Зам.-министърът на рибар­ството и аквакултурите Роман Зелая заяви, че „новите прави­ла на работа са част от непре­къснат преглед на регулатор­ните изисквания, които трябва да спазват рибопроизводите­лите, за да поддържат високи стандарти за безопасност и опазване на околната среда и да се избегне наводняване на клетки и бягство на риба“.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ