ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Шумен – Деца учат как да опазват малкия креслив орел

шумен деца

Над 100 деца от Шумен се включиха в първите за това лято уроци по Горска педагогика, организирани от експерти на ДПП „Шуменско плато“ и СИДП. Днес горски­те гостуваха на малчуганите от ДГ „Изворче“ в Шумен. Новият им урок за дечица­та е свързан с опазването на малкия креслив орел на територията на страната ни, увеличаване на популация­та му и създаване на мес­тообитания, подходящи за този вид. През юли от СИДП издадоха книжката „Приказ­ки от гнездото“, чрез която по достъпен начин децата се запознават с живота на малкия креслив орел, как се размножава, какво използва за храна и къде се среща. Към всяка страница от книж­ката има подготвена игра, като малчуганите влизат в ролята на орлета – строят гнезда, учат се да летят, търсят си храна, а в края на лятото отлитат на юг, за да се върнат в България отново през пролетта. Всяко заня­тие е в рамките на два часа, като децата сами трябва да прочетат книжката и да при­ложат получените знания по време на игрите.

шумен деца

През следващите седмици и месеци в урока за орела ще се включат и деца от До­брич, Варна и Търговище. Преподаватели в предучи­лищни групи, както и в пър­ви и втори клас, могат да се свържат с горските педагози от ДПП „Шуменско плато“ и СИДП, които да им гостуват, за да учат и да се забавля­ват заедно с малките приро­долюбители.

ЛРС–Разград – Ловци и деца разселиха диви зайци  в Лудогорието (ВИДЕО)

Новият урок и книжката „Приказки от гнездото“ се осъществяват благодаре­ние на проекта „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообита­ния в България“, който е към програма LIFE на ЕС. Стра­ни в проекта са ИАГ, БДЗП, СИДП и ЮИДП, а целта му е да бъдат създадени нови местообитания за малкия креслив орел, да бъде опа­зен вида и да бъде съхране­но биологичното разнообра­зие на горите в България.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ