НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

В Добричко броят на фазаните устойчиво расте

разселване фазаните добричко

На 2 септември от фазановото стопанство „Дунав“ край Русе бяха закупени 1050 фазана на 90-дневна възраст от сдружение „ЛРД – Добрич“ – гр. Добрич. Птиците бяха транспор­тирани до местността Дъбовете край Добрич и приютени в адапцион­ната волиера на сдру­жението. След 15 дни, както е по закон, те ще бъдат разпределе­ни по ловно-рибарски дружини и разселени в ловностопанските им райони. 700 от птиците са закупени със сред­ства на добричките ло­вци, а останалите 350 са предоставени по Националната програ­ма за задивечаване. В този период за тях ще се грижи надзирател, като храната им е оси­гурена със средства на сдружението, а безо­пасността им от хищни­ци ще се осигурява от закупения неотдавна и монтиран електропас­тир. През последните години, благодарение на грижите на ловците, броят на фазаните и яребиците из терито­рията на сдружението продължава

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Сдружение/сдружения свързани с новината

Ловно-рибарско дружество – Добрич – гр. Добрич
Пощ. код: 9300
Мобилен: 0888 735 915

Реклама

ЛОГО - СЛРБ