ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Напредък по проекта за черния лешояд

проекта за черния лешояд

На 29 септември 2020 г., Съюза на ловците и риболовците в България, в качеството си на бенефициент по проект ИСУН № BG16M1OP002-3.016-0001 „Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, получи девет транспортни средства.

Автомобилите са марка Dacia Duster и са оборудвани с ремаркета и лебедки. Доставени са от „Релийз“ ЕООД, които са изпълнители  на договор за наем на транспортни средства за нуждите на проекта.

проекта за черния лешояд

Осигуряването на транспортните средства е в изпълнение на двете основни дейности  – дейност 1 :“Разширяване на мрежата от площадки за подхранване на лешоядни птици в страната, чрез изграждане на седем нови площадки в целевите райони“,  и дейност 2: „Осигуряване естествена хранителна база на лешоядите в целевите райони, чрез увеличаване на плътността на популациите на копитни видове дивеч в целевите райони.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ