ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Отбелязват европейските дни на птиците

дни на птиците

Българското дружество за защита на птиците – Хаско­во, с подкрепата на общи­ната отбеляза Европейските дни на птиците.

На входа на централна­та алея на парк „Кенана“ дружеството разположи импровизиран щанд с ин­формационни материали, посветени на биоразнообра­зието на Източните Родопи и Сакар планина и грижата за съхранение на животински и растителни видове. На всич­ки любознателни, най-вече на децата, бяха предоста­вени орнитологична тръба и бинокли за наблюдение. Лю­бителите на природата бяха поканени за наблюдение на птици в района на язовир „Сивата вода“ край Хасково.

За 27-и пореден път BirdLife International отбе­лязва Европейските дни на птиците, като насочва по­гледа на хората към чудото на миграцията на пернатите. Милиони мигриращи птици ще напуснат Европа, отпра­вяйки се към техните мес­та за зимуване в Африка, обясняват екеспертите. По време на миграцията птици­те преодоляват хиляди ки­лометри и преминават през много опасности, разполо­жени по техните въздушни маршрути.

Българското дружество за защита на птиците като парт­ньор на BirdLife International е координатор на инициати­вата в България.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ