ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Природозащитни организации с остра реакция по предложените промени в ЗЛОД

промени злод

Проектозакон на Изпълни­телната агенция по горите и Министерството на земедели­ето, храните и горите предвиж­да промени в Закона за лова и опазване на дивеча, позволя­ваща на всички служители на МЗХГ, Министерството на въ­трешните работи и Министер­ството на отбраната да лову­ват, като използват забранени от закона, неселективни мето­ди и средства за ловуване като отрови, упойващи вещества, ями, капани, примки и експло­зиви. Като причина за това се посочва предотвратяването на разпространението на афри­канска чума по свинете, но в действителност последствията върху биоразнообразието ще са пагубни. Нещо повече, тази заплаха касае не само Бълга­рия, но и съседните балкан­ски страни, тъй като много от представителите на дивия свят пресичат държавните граници в търсене на нови територии, храна или по време на мигра­ция.

Становище на НЛРС-СЛРБ относно предложените промени в ЗЛОД (вижте пълния текст)

Ако бъде одобрено, това предложение ще обезсмисли десетилетия усилена работа за опазването на природното наследство на България и бук­вално ще ни върне в каменна­та ера. Тези промени ще позволят използ­ването на отрови и отровни примамки в дивата природа, което ще постави в огромен риск много застрашени видо­ве, като лешоядите и другите хищни птици, както и биоразно­образието като цяло. Подобни примитивни практики на упра­вление на дивеча вече са има­ли опустошителен ефект върху популацията на много видове птици и бозайници на Балка­ните от петдесетте до осем­десетте години на миналия век. Те доведоха до днешното неблагоприятно състояние на хищните пици и лешоядите в частност, чиито популации за по-малко от 30 години са дове­дени до ръба на изчезването. Освен всичко това предвиде­ните промени влизат в кон­фликт с редица международни (Бернска и Бонска конвенции, Международния план за опаз­ване на лешоядите в Африка и Евразия), европейски (Ди­рективи за птиците и место­обитанията на ЕС) и български (Закон за биологичното разно­образие (ЗБР), Закон за вете­ринарномедицинската дейност (ЗВМД), Закон за защита на животните (ЗЗЖ), Наказателен кодекс (НК), Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС), Закон за защита на растенията (ЗЗР)) закони, наредби и конвенции.

БДЗП призовава хората да пращат становища до МЗХГ и ИАГ до 19 октомври.

Коалиция „За да остане при­рода в България“ организират и международна петиция срещу тези промени, коя­то ще бъде внесена в МЗХГ, Министерския съвет на Репу­блика България и Изпълнител­ната агенция по горите.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ