ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Съхнат полезащитни пояси в Добруджа

съхнат пояси

 

Необичайно съхнене при близо 100 км от полезащит­ните пояси в Добруджа се наблюдава през тази година. Засегнати са основно насаж­денията от вида ясен. Заради липсата на сняг през зимата и малкото количество вале­жи през пролетта и лятото започна обезлистване на поясите на територията на ДЛС-Балчик. Ръководството на стопанството подаде сиг­нал към Лесозащитната стан­ция във Варна, като беше на­правен съвместен обход и се установи, че започва съхнене не само на отделни дървета, но и на цели насаждения.

Директорът на СИДП инж. Веселин Нинов организира среща на експерти от Инсти­тута по гората, РДГ-Варна, СИДП и засегнатите стопан­ства, за да се установи при­чината за съхненето и да се набележат краткосрочни и дългосрочни мерки за спра­вяне с проблема. По време на срещата беше изказано предположение, че проце­сът се дължи на насекомо вредител, което не е познато по нашите ширини, но се е появило заради промените в климата и засушаването през последните две години. Учените смятат, че насеко­мото унищожава пъпките, младите клонки и листата на дърветата, което води до изсъхването им. Проф. Геор­гиев заяви, че след излизане на резултатите ще се напра­ви предложение за борба с този нов за страната ни вре­дител.

В края на срещата се взе решение при най-засегнати­те пояси да се проведе сани­тарна сеч, за да не създават падналите дървета проблем на земеделците, като залеся­ването на засегнатите учас­тъци ще стартира през про­летта на 2021 г. Според инж. Веселин Нинов обаче трябва да се търси решение в дъл­госрочен план, защото след 10-20 години този проблем ще ескалира. Трябва да за­почне постепенна подмяна на влаголюбивите дървесни видове, какъвто е ясена, с видове, които са по-устойчи­ви при засушаване.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ