НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

60 години от създаването на лесозащитните станции в България

лесотехнически станции

По повод 60 години от създаването на лесозащитните станции в България на 26 ноември се проведе научно-практическа конференция. Изпълнителният директор на ИАГ Мирослав Маринов поздрави служителите в трите лесозащитни станции Варна, Пловдив и София с годишнината като подчерта, че с професионалната си дейност като специализирани териториални звена на ИАГ те  допринасят за организираната лесозащита, създаването и отглеждането на здрави, устойчиви и високопродуктивни гори.

лесотехнически станции

Като свидетелство за висока оценка и признателност към дейността и професионализма на служителите и за приноса им в опазването и подобряването на здравословното състояние на българските гори Мирослав Маринов награди рождениците с грамоти и плакети на Изпълнителна агенция по горите. В знак на благодарност към бившите и настоящи учени, преподаватели, лаборанти в областта на лесозащитата с плакет и грамота бяха удостоени секция „Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна“ в ИГ при БАН и катедра „Патология на растенията и химия“ при ЛТУ.

лесотехнически станции

Във връзка с годишнината и в знак на почит и признателност за активна дейност и дългогодишен стаж в областта на лесозащитата с индивидуални грамоти бяха удостоени над 20 научни работници, преподаватели и експерти от лесозащитните станции, ИАГ, ИГ при БАН, ЛТУ и ЮИДП. Посмъртно бяха почетени колеги, отдали голяма част от живота си за здравето на българските гори.

Участниците в конференцията от МЗХГ, ИАГ, ЛЗС, РДГ, държавните предприятия и техните териториални поделения, БАН, Агробиоинститут и Институт за гората в Република Сърбия представиха доклади, свързани с историята и научно-практическите достижения в областта на лесозащитата, актуалните здравословни проблеми в горите и бъдещото развитие на лесозащитната дейност в България. Обсъдени бяха теми за здравословното състояние на горите на територията на трите лесозащитни станции, влиянието на климатичните промени върху горските екосистеми, особеностите на основните насекомни вредители и болести, както и полезната ентомофауна.

Представените доклади ще бъдат отпечатани в специален сборник на списание „Наука за гората“ посветен на 60 години от създаването на лесозащитните станции в България.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ