ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Дивите патици отказват да мигрират и стават хищници

дивите патици

Природата понякога из­глежда жестока. Наесен всички прелетни птици, които имат физически отклонения, подлежат на естествено бра­куване: те просто не отлитат и остават да изживеят по­следните си дни в условията на суровата зима. Но някои здрави или поне на външен вид изглеждащи пълни с жи­вот патици също не отлитат през есента на юг и за това има няколко причини:

  • Част от дивите патици по­степенно стават синантропи, т. е. приспособяват се към живот редом с човека. По-ра­но утринната ледена коричка на водоемите „съобщавала” на патиците за приближава­нето на зимата. Те правили тренировъчни полети, за да подготвят младите птици за дългия път, а след това в часа „хикс” всички дружно се отправяли към топлите краища. Днес много патици отглеждат своите малки в градските водоеми, канали и рекички, в които се излива градската канализация, бла­годарение на което водата не се покрива с лед дори след началото на календарната зима.
  • А все по-топлия климат също допринася за това ле­дът да покрива водоемите много по-късно. Патиците, виждайки, че водоема не замръзва, не бързат да го напуснат.
  • Подхранването също играе роля. Живеещите в градовете патици получават много храна от хората. Това ги стимулира да остават по- дълго в „ресторанта”, а поня­кога и въобще да не отлитат.

Случва се и така, че те ста­ват твърде тежки за полет заради преяждане. За съжа­ление при внезапно замръз­ване на водоема много от птиците попадат в смъртоно­сен капан.

Загуба за ловците и в Европарламента – БЕЗ олово във влажните зони

Климатичните промени и преориентирането към живот в градски условия са причи­ни, поради които някои пати­ци „забравят”, че са прелетни птици.

  • Друга причина е разоря­ването на гнездата им през пролетта от хора, кучета, хищници. Патицата решава да направи ново гнездо, от­ново снася яйца, но патетата не успяват да усвоят нужните летателни умения до момен­та, когато ятото се кани да отлети на юг. Понякога на патетата не им достигат само две седмици, за да достигнат годно за дълъг полет физи­ческо състояние. Съдбата на такива птици през зимата най-често се оказва трагична.
  • Посетете нашата Фейсбук страница 

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ