НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Искат законови норми за опазване на трофейните риби

норми трофейните риби

Сдружение „Балканка“ подготви и вне­се до компетентните държавни органи петиция, с която се изисква при предсто­ящите изменения и допълнения на Зако­на за рибарството и аквакурлтулите, да се въведе и максимално допустим раз­мер за задържане на някои ценни видове риби. Предлагат се конкретни максимал­ни размери, над които, при извършване на любителски риболов да бъде забра­нено задържането на улов от следните видове риби:

шаран – 65 см; сом – 130 см; щука – 80 см; бяла риба – 75 см; балканска/ македонска/черноморска пъстърва – 40 см; бял амур – 75 см; распер – 65 см.

Изтъкват се и мотивите за такова предложение. По този начин ще се даде възможност за законово опазване на трофейните риби– нещо от една страна изключително ценено в съвре­менния любителски и спортен риболов, а от друга страна важно да се опазват едрите екземпляри, тъй като те са при­знак за здрава екосистема, която е слабо повлияна от антропогенно въздействие. Прекомерният улов, постоянно нара­стващият риболовен натиск, бракониер­ството, наред с всички останали фактори като замърсяване, пресушаване, пре­граждане, разкопаване на реките и други оказват изключително негативно влия­ние, като според наблюдения, видовете не могат да разгърнат възрастовия си потенциал в родните водоеми.

Питомни патици тормозят рибарите на „Щъркела“

С направеното предложение ще се даде възможност да се опазват трофей­ните риби, като това неминуемо ще до­веде и до повишаване на естественото възпроизводство в родните водоеми, понеже определените норми са такива, че в тях попадат здрави, полово развити риби, а не просто стари риби. Мярката е и възможност да се сложи край на пороч­ната практика за „спасяване“ на трофей­ни риби, които се прехвърлят от дивите водоеми в частни или арендувани.

***

В рибарските среди веднага изложиха и аргументи против такава стъпка. Риби­те на достолепна възраст не са сериозен потенциал за естествено възпроизвод­ство. В същото време именно трофеите са основна цел при извършване на рибо­ловен туризъм и развитието му. Режимът „хвани-пусни“ при едри риби се прилага и досега, но да си остане пожелателен…

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top