ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЛРС-Якоруда – Ловците засяха дивечови ниви с есенници

якоруда ниви

ЛРС-Якоруда е малко сдру­жение, в което членуват само 4 дружини, като всяка е раз­делена на групи. Въпреки това ловците се грижат отговорно за дивеча, който се среща при тях – диви свине, зайци и сър­ни. За подхранване на живот­ните якорудци основно ползват дивечови ниви, които са около 70 декара общо. Засяват ги с овес, ръж и пшеница и оставят продукцията неприбрана, за да се храни дивечът.

ЛРС-Златарица – Ловните излети приличат повече на въоръжен туризъм

якоруда ниви

„Едни от групите правят есенно засяване на ръж и пше­ница през октомври, а другите през пролетта – април, сеят овес. Освен това всяко лови­ще си има хранилки, някъде около 40 са общо. Зареждаме ги с царевица, овесена слама и люцерна, които купуваме. За­почваме подхранването на жи­вотните след лова – февруари, март и април, зависи от време­то. По моя преценка засетите дивечови ниви са по-предпо­читани от дивеча. Болката ни е в това, че когато пораснат културите, добитъкът, слизай­ки от планината, опасва всичко и трудът ни отива за козите и овцете – ядосва се председа­телят на ЛРС-Якоруда Малин Маркошев. – Няма закон, който да санкционира стопаните. В коя държава има крави, кози и овце в гората, за тях трябва да има пасбища.“

якоруда ниви

Надеждата на ловците от ЛРС-Якоруда е да има промя­на в ЗЛОД, която да задължи животновъдите при нанесени щети от страна на добитъка им да има компенсация за засег­натата страна.

Павлина Павлова

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ