ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

ЮЗДП ще работи по проект, спечелен по Програма LIFE Nature 2019

юздп

Югозападното държавно предприятие продължава дейностите за опазване на дивата природа и възстановяване на биоразнообразието в увредени горски територии от мрежата Натура 2000. Това съобщиха от ЮЗДП. В следващите четири години ЮЗДП в партньорство с природозащитната организация WWF България ще работи по нов проект с финансовата подкрепа на Програма LIFE Nature 2019 на Европейската комисия. Името на проекта е: „Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони“ или накратко LIFE REFOREST. Новата инициатива продължава и надгражда изпълнявания към момента от ЮЗДП проект LIFEFORHAB, определен като един от 9-те най-интересни и иновативни проекти за 2019 г. от Консорциума за мониторинг и оценка на ЕК. Целта е да се разширят досегашните резултати, като се предвижда да бъдат възстановени чрез залесяване 275 хектара увредени приоритетни горски местообитания в 6 защитени Натура 2000 зони на територията на ЮЗДП. Освен производството на милиони контейнерни фиданки и мащабните дейности по залесяване е предвидено изграждане и оборудване на информационен център за горите и мрежата Натура 2000 на територията на горски разсадник – с. Локорско, където е инсталирана автоматизираната линия за производство на контейнерни фиданки. Други ключови дейности са свързани с организирането на обучителни семинари и посещения на терен с участието на деца, студенти и експерти в сферата на горското стопанство – на национално и международно ниво. Предвидено е също разработването на експертна методика за анализ на климатични данни и изготвена ГИС база данни относно настоящите и бъдещи екологични изисквания на горските местообитания във връзка с промените в климата, както и работа по актуализиране на нормативната уредба в сферата на горското стопанство. Проектът предвижда съвместна работа и обмен на опит с други горскостопански предприятия и недържавни собственици на гори с цел по-широко мултиплициране на постигнатите резултати в държавни, общински и частни гори в страната. Общият бюджет на проекта е 2 066 611 евро, от които 1 537 148 евро (74,38%) ще бъдат осигурени от Програма LIFE на ЕК. С одобрения нов проект ЮЗДП заема водещо място в България по използване финансирането на Програма LIFE, тъй като едновременно ще се изпълняват 4 LIFE проекта. Всички те са насочени към опазване на биоразнообразието и адаптиране управлението на горите към промените в климата, като в 2 от тях предприятието е Координиращ бенефициент.

www.focus-news.net

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ