НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ИАГ:  За една година дивите свине наполовина

мониторинг свине

Поради продължаващото разпространение на Африканската чума по свинете активният ловен сезон за групов лов на диви свине през есента на 2020 г. стартира с един експериментален писмен формуляр, който трябваше задължително да се попълва от ръководителя на лова в съответната ловна дружинка в края на гонката. В голяма степен този подход съдържаше научна методология, на базата на която впоследствие можеха да се правят анализи и заключения относно дивечовите запа­си от дива свиня, тяхната локация и характе­ристика по пол и възраст. За навремен­ното и качественото изпълнение на задачата много важно беше отношението на ръководствата на ловните сдружения към този ангажимент на дружинките. Като всяка новост това задължение се приемаше и разбираше по различен начин от участниците в лова в зависимост от степента на тяхната лична обща и ловна култура. Уточняваме, че показателни за извършване на мониторинга са подадените данни за първите четири и последните четири ловни излета от сезона.

Вече станаха известни и резултатите от попълнините формуляри в началото на този ловен сезон. По информация на ИАГ през първите четири ловни излета ловците са попълнили 117 000 формуляра, данните от които показват, че популацията на дивата свиня е намаляла повече от два пъти, в сравнение с пролетната таксация. Според обобщените цифри 20 000 диви свине обитават ловните полета на страната ни, а в определени региони бройката е минимална. Най-малко диви свине ловците са забелязали на територията на Регионална дирекция по горите – Русе, малко повече от 200 диви свине. Ловците на територията на РДГ Варна и Стара Загора също констатират почти пълно обездивечаване откъм този ловен вид.

Успешен финал за ЛРД-Осиковска и Правешка Лакавица

Най-голяма е популацията на вида на територията на РДГ Кърджали, където са отчетени повече от 2500 животни и РДГ Смолян. Предстои анализът на данните от попълнените формуляри от последните четири излета за групов лов на дива свиня, с което ще се направи сравнение на отстрела в началото на сезона и в неговия край.

Тук е мястото да припомним противоречивите мнения на някои председатели и ръководители на ловно-рибарски сдружения, които коментираха новия мониторинг в самото начало на кампанията в допитване на в. „Наслука“.

Иван Василев, пред­седател на УС на ЛСРС „Сокол 1911“ в Благоев­град: „Без съмнение една полезна идея на инициато­рите на това допитване с уговорката дали ще срещ­не разбирането и отговор­ността при изпълнението на задачата от съответни­те ловни дружинки и групи по места. Това проучване фактически се припокрива с целите на пролетната та­ксация, но в условията, при които се провежда, са мно­го по различни и сигурен съм – по-верни и ефективни. Не е тайна, че пролетната таксация на много места се провеждаше без нужна­та организация и с голяма доза формализъм, който се натрупваше през годините. Затова още в началото на реализацията на новата идея на председателите на ловните дружинки от сдру­жението ни беше вменена отговорността за обектив­ност при попълването на раздадените формуляри. Трябва да се обърне вни­мание на коректното и точ­но попълване на отделните данни на база сведенията на всички ловци, участващи в гонката. Ако тези условия бъдат спазени, според мен събраната информация за дивечовите запаси ще бъде актуална при 95% от случаите.“

Георги Цеклеов, пред­седател на УС на ЛРС-Разлог: „Попълването на тези формуляри е начин да се избегне провеждането на пролетната таксация. Не виждам полза от тази ста­тистика и смятам, че е из­лишна.“

Стоян Ангелов, специалист по лова в ЛРС-Берковица, за­сяга в своето мнение въпро­си, свързани с формуляра, които освен него вълнуват и други ловци: „Този формуляр не е изли­шен, но е необходимо да се преработи, трябва да бъде перманентен към всяко раз­решително и в него да бъ­дат включени всички видове животни и най-вече вълкът и чакала. От груповия лов на дива свиня на първите 4 излета какъв резултат ще има – ну­лев, разбира се. Има и нещо друго, наречено субективен фактор – идвате на лов в Берковица, имаме наличие на диви свине, има ги на гонката, но вие и аз ги изпус­каме и не ги отстрелваме и след отчетът казват така: „В Берковица няма диви сви­не.“ Сега трябва да чакаме да мине ловният сезон, за да видим какво е действително­то състояние на дивечовите запаси.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ