ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Препоръки по безопасност при подледен риболов

препоръки подледен риболов

След валежната вълна, преминала с гръм и трясък над страната, последва рязко застудяване и минусови тем­ператури. Това със сигурност ще запечата много водоеми, или поне тези на по-голяма надморска височина. Отваря се възможност за подледен риболов.

Преди всичко друго оба­че трябва да сме наясно с потенциалните опасности от стъпването на леда и да сме запознати с мерките по безопасност. Нека ви при­помним някои важни препо­ръки, свързани с престоя и придвижването по заледения водоем, без да се поемат из­лишни рискове от инциденти с внезапно пропадане.

Няма да разискваме дебе­лината и състоянието на леда при този риболов – това са многократно казва­ни неща. Само ще споменем, че при първия образувал се лед дебелина от 8 см ще ви позволи да стъпвате по него, а при последния, размекнал се и кишав лед, дори 10 см не са гаранция за сигурност. Сега ще наблегнем на някои други аспекти.

Видът на леда изглежда надежден, но това не пречи да проверите каква е дебели­ната и устойчивостта му. Про­верката става в плитка вода, посредством пробита от ле­добур дупка. Да се скача на място, за да се провери колко е здрава ледената покривка е опасно. Така натоварването се увеличава на малка площ и ледът може да поддаде.

Ако пристигате на водоема с компания, разумно е да се движите по леда поотделно, на няколко метра един от друг. Избягвайте местата, където ледът е деформиран или с видимо променен цвят – това може да е вследствие на газови дупки. Опасни са и участъци около водна расти­телност, там ледът е най-по­датлив. Не пробивайте дупки непосредствено една до дру­га. Това е предпоставка за отслабване на ледената кора в този участък. Нека разстоя­нието между тях е поне ме­тър.

Обикновено ледът преду­преждава, че е претоварен и почва шумно да пропуква. Усетите ли опасност, бързо се изтеглете назад в посока­та, от която сте дошли, но без да тичате. В критичен момент лягането на леда също е въз­можност да се разпредели тежестта върху по-голяма площ. Най-опасен е послед­ният, шуплив и матиран лед, който вече е загубил звуч­ността си. Обикновено това е следствие на продължително затопляне с преобладаващо плюсови температури. Про­падането в такъв лед е вне­запно, без предварителни индикации.

препоръки подледен риболов

Най-добре е да не се стига до пропадане, но ако се слу­чи, от изключителна важност е да запазите самообладание. В мига на пропадане разтваряте широко ръце, за да може да се задържите на леда. По най-бързия начин трябва да се освободите от излишния багаж, а ако про­бойната е обширна, с остър предмет да се захванете за здравия лед и да се опитате да се изкачите. После се пре­търкаляйте, за да се отдале­чите от опасната зона и едва тогава търсете най-прекия път към брега. Ако по време на пропадането наблизо има други рибари, викайте за по­мощ. Подадено дълго въже ще ви помогне да излезете от водата. При спасителната операция не бива повече от един-двама човека да при­ ­ближават до опасния учас­тък. Струпването на повече хора може да доведе до ново пропадане.

Потопът уби риба в язовир „Маслово“ край Костинброд

Веднага щом спасителната операция приключи успешно пострадалият трябва неза­бавно да съблече мокрите дрехи и с енергични движе­ния да опита да се затопли. Престоят дори за кратко в ледената вода може да има неприятни последици.

Ако последните редове ви охладят ентусиазма и сте раздвоени дали изобщо да се занимавате с подледен риболов, купете си плаващ гащеризон и така ще имате повече спокойствие по време на рейдовете по леда.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ