ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Според среднозимното преброяване – По малко водоплаващи птици у нас

преброяване водоплаващи

Резултатите от среднозимното преброяване на водо­любивите птици у нас, което се провеж­да за 45-а поредна година по цял свят, вече са известни. В рамките на 4 дни (от 14 до 17 януари) 42 екипа от експерти и доброволци на БДЗП, ИАОС, РИОСВ, НЛРС-СЛРБ и представители на други не­правителствени организации успяха да обходят и съберат данни за зимуващите птици в над 200 влажни зони у нас.

Трите най-многочислени наблюдавани вида водолюбиви птици са: световноз­астрашената кафявоглава потапница (40 274 инд.), зеленоглавата патица (31 747 инд.) и обикновената лиска (24 772 инд.). Към момента са обработени около 90% от данните, които показват, че обща­та численост на установените видове птици е 229 502 инд., като по време на преброяването през 2020 г. техният брой е бил 247 908 инд., през 2019 г. – 361 933 индивида, а през 2018 г. – 130 000 индивида.

преброяване водоплаващи

Традиционно основната концентрация на птици е регистрирана по Черноморското крайбрежие, както и в някои големи вътрешни язовири. Сравнително малко бяха птиците и числеността им по Дунав, тъй като по време на преброяването реката бе с високо ниво и липсваха т. нар. пясъчни коси, които привличаха хиляди птици. Поради необичайно високите температури в страната, регистрирани седмица преди преброяването, е установена зна­чително по-ниска численост на зимуващите водолюбиви видове птици в сравнение с миналогодишното преброяване. Екипите ус­пяха да наблюдават и преброят едва 2017 големи белочели и 48 от световнозастрашените червеногуши гъски, като за сравнение през миналата година техният брой е бил съответно 3300 голе­ми белочели и 322 червеногуши гъски, а през 2019 г. – 120 000 големи белочели и 3500 червеногуши гъски. Ненадминат оста­ва рекордът през 2013 г., когато бяха установени рекордните за България над 54 000 червеногуши гъски.

От световнозастрашените водолюбиви видове, освен червено­гушите гъски и кафявоглавите потапници, са установени: 7 ушати гмуреца, 1427 тръноопашати потапници и 4 средиземноморски буревестника. Сред интересните наблюдения в тазгодишното преброяване са голяма черно­гърба чайка в района на Северното Черноморие, 981 розови фла­минга, 661 къдроглави пеликана и 13 големи черноглави чайки в района на Бургаските езера, 1 розов пеликан в язовир Розов Кладенец и 1 червеногуша гъска на язовир Овчарица. В района на Шабленското езеро и блато Песчина интерес представляваха и наблюдаваните 2 големи кресливи орела, които са световно- застрашен вид. Общо за страната бяха регистрирани 42 морски орела, които са вид от Червената книга на България. Освен това бяха наблюдавани и видове, които не са характерни за зимните месеци у нас – 9 бели щъркела, 1 белокрила рибарка в Софийско и 1 папуняк по Северното Черноморие.

Радващ е фактът, че в тазгодишното преброяване тази година почти всички екипи използ­ваха мобилното приложение SmartBirds Pro за въвеждането на данните, благодарение на което бяха събрани близо 7000 записа и което спомогна изключително много за бързото обобщаване на резултатите.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ