140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Отбелязваме 50 години от подписването на Рамсарската конвенция

рамсарската конвенция на 50 госини

Рамсарската конвенция е единственото глобално споразумение, което се фо­кусира върху специфична екосистема – тази на влаж­ните зони. Днес конвенцията е приета от 171 договарящи страни, задължени да посо­чат влажните зони с висока консервационна стойност в списък с влажни зони от меж­дународно значение – Рам­сарски места. С подписване­то на договора страните още се съгласяват да използват влажните зони разумно и да сътрудничат по трансгранич­ни въпроси.

Всяка година на 2 февруа­ри се отбелязва Световният ден на влажните зони, за да се насочи вниманието към важността на влажните зони за хората и нашата планета. Тази година денят се отбелязва и по по­вод – 50 годишнината от под­писването на Рамсарската конвенция през 1971 г. с публични и онлайн събития през целия февруа­ри, а мотото на кампанията е „Влажните зони и водата“.

Велико Търново – Топлото време се отразява върху числеността на водолюбивите птици

България е сред първите страни, подписали Рамсар­ската конвенция. В момента страната е представена с 11 влажни зони – „Атанасовско езеро”, комплекс „Беленски езера”, „Дуранкулашко езе­ро”, остров „Ибиша”, „Ша­бленско езеро”, местността „Пода”, „Поморийско езеро”, комплекс „Ропорамо”, езеро­то „Сребърна”, езерото „Вая” и „Драгоманско блато“.

 У нас  през тази година с подкрепата на Френската агенция по биоразнообра­зие (OFB), MedWet Initiative и World Wetlands Day (WWD) е реализирана анимирана карта, представяща инфор­мация за Рамсарските места в България. Кар­тата ще бъде предоставена за разпространение на дър­жавни и образователни ин­ституции, както и онлайн за широката публика.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ