НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Дивечовите ниви 2 – Сей, ловецо, сега му е времето

ниви

Факт е, че от години голяма част от дружините в Северо­източна България поддържат дивечови ниви, които, носят допълнително храна, пома­гат, много за подхранването на дивите животни. Ловците са убедени, че само по този начин имат възможност да осигуряват по-големи допъл­нителни количества фуражи за есенно-зимния период. Това е от голямо значение за задържането на дивите животни в ловищата си. Една част от реколтата от засетите площи се прибира и съхра­нява в складовете за трудно­то зимно време, а на много места посевите се оставят до късно, където се завърта дивечът, за да намери хра­ната си. Миналата година на Североизток имаше голяма суша от липсата на сняг през зимата и цяло лято и есен­та не падна дъжд, културите дадоха по-малко добиви, но това не сломи ентусиазма на ловците, които и сега тръгнаха много смело да обработват и засяват дивечовите ниви. Ра­достното е това, че пшениците зеленеят много добре от вла­гата и от пролетното затопля­не, навреме са изорани и под­готвени площите, върху които започва и пролетната сеитба на фуражните култури. Дру­жинките са доволни, че има и земеделски производители в районите, които са ловци и те помагат много за сеитбата на площите.

Дивечовите ниви – Сей, ловецо, сега му е времето

Георги Йорданов, пред­седател на ЛРД-Коларци от района на ЛРС-Тервел: „Като поех навремето дружин­ката, дивечовите ниви бяха само 15 дка, но с времето те се увеличиха и сега разпо­лагаме със 130 дка. Това е от голямо значение, уверили сме се през годините, защото имаме възможност да си оси­гуряваме големи количества фуражи, дори и сега имаме на склад доста царевица и пшеница. Мога да кажа, че всяка година събираме по около 28 тона зърно и сено за животните. През есента за­сяхме 50 дка пшеница, която се развива много добре, дори вече я подхранваме с тор и очакваме добър добив. Засе­ли сме и 60 дка с люцерна, която събираме и подготвяме бали за благородните елени и сърните, чиято популация значително нарасна, както и за дивите зайци. Останалите площи около 20-ина декара подготвяме и върху тях ще отглеждаме царевица.“

Камен Кирилов, предсе­дател на ЛРД-Тутраканци – Чайка, от района на ЛРС- Провадия: „От години се анга­жираме с обработката на диви­човите ниви, засяваме ги и от тях добиваме реколта, която използваме за целогодишното подхранване на дивите жи­вотни. Миналата година обаче продукцията беше малко, дори някои от земите, които бяха за­сети, разорахме, тъй като про­дължителното засушаване в нашия край се отрази пагубно. Имаме две ниви по около 20- ина декара, които сме засели с жито. Благодарение на влагата през есенно-зимния период и топлината през пролетта по­севите са много добри, дано да не дойде пак засушаването. Още на 10-ина декара в райо­ните на селата Чайка и Тутра­канци също отглеждаме пше­ница. За тази пролет смятаме да засеем с царевица също 20-ина декара, една част от реколтата прибираме в склада, с която зареждаме хранилките, а другата оставяме до късно на корените за животните. Царе­вичното зърно използваме за фазаните и яребиците, които се завъдиха доста след раз­селване, увеличиха се и сърни­те в нашите ловища, за които се грижим също много добре.“

Георги Михайлов, предсе­дател на ЛРД – Голям извор, която е част от ЛРС „Сокол“ в град Разград: „Разполагаме с две дивечови ниви – едната е 8 дка и другата е 3,5 декара в края на гората. Отглеждаме върху тях пшеница и цареви­ца, част от продукцията при­бираме, за да я ползваме през зимата. Работим с традицията както е било в миналото и сме го запомнили от старите ловци – при прибирането на реколта­та берем по три кочана и два оставяме на корените в реда. Така миналата есен набрахме 35 чувала царевица въпреки продължителното засушаване. В самото село Голям извор имаме два декара, които сме засяли с люцерна, която се развива много добре и от нея добиваме храна за дивите си животни. Ловците се грижат много добре, което е много ху­баво, за да не гладува дивечът в трудните зимни дни, които из­питваме в Лудогорието“.

Сашо Архонов, председа­тел на ЛРД – Дивдядово, част от ЛРС в Шумен: „От три го­дини разполагаме с дивечова нива, която е в гората край на­селеното място. Тя е на площ от 15 декара и е засята с лю­церна. Миналата година, която беше много тежка заради дъл­гото засушаване, направихме само един откос, а след това оставихме постоянно насажде­нието за благородните елени и останалите диви животни в района. Тази година е по – до­бра и се надяваме на повече дъждове, което ще донесе и по – големи добиви, отново ще оставим всичко на полезния дивеч, който да намира храна­та си в нея“.

Георги НИКОВ

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ