НЛРС - "Съюз на ловците и риболовците в България"

Евродепутат Искра Михайлова ще защитава интересите на българските ловци

евродепутат михайлова

Депутатът в Европейския парламент и бивш министър на екологията Искра Ми­хайлова проведе разговор с председателя на УС на ЛРС „Сокол 1893” – Пазарджик, Евгени Абаджиев, в който проблемите на българските ловци:

•забраната на оловните бо­еприпаси;

•заплахата от забрана за ловуване на гургулица и пъд­пъдък;

•сроковете за ловуване на водоплаващ дивеч и други бяха обсъдени задълбочено.

По отношение на забраната за ловуване с оловни боепри­паси г-жа Михайлова заяви, че още при предишните разглеж­дания на този въпрос е била против, както и много нейни колеги, и ще продължи да защитава интересите на бъл­гарските ловци в този аспект, като личното й мнение е, че здравият разум ще надделее и няма да се стигне до пълна забрана, като ще останат само досега действащите ограниче­ния за влажните зони.

Европейската ловна общност се обедини срещу забраната на оловото

Ето и позицията на Искра Михайлова по този въпрос:

„За разглежданите в ЕП предложения за частична или пълна забрана на оловни­те сачми при лов или ловен спорт мога да Ви уверя, че мо­ята позиция е продиктувана от позицията на българските ловци. Ловците в България полагат огромни усилия за опазване и възстановяване на околната среда и биологично­то разнообразие. На фона на тези грижи използването на оловни сачми е пренебрежи­мо малка и ненапълно дока­зана вреда. В ЕП аз съм член на специално организирана група от колеги, които работят по изработването на позиции в полза на ловците в Европа. Работим заедно с колеги от много европейски страни.

Поемам ангажимента да информирам колегите за из­разената от Вас позиция и да предизвикам дискусия в наша­та група. С Ваша помощ бих могла да задам и писмен въ­прос до Европейската комисия за тяхната позиция и планове по темата. Отговорът ще ни даде възможност да подгот­вим позиция и да я споделим и с други членове на ЕП.“

евродепутат михайлова

Що се отнася за сроковете за ловуване на водоплаващ дивеч, тя пое ангажимент не само да съдейства в евро­пейските институции за раз­решаването на този лов през февруари, но и да инициира действия от страна на българ­ските институции в тази насо­ка с думите: „Промяната на сроковете за ловуване на во­доплаващ дивеч в България ще изисква усилие от страна на българското правителство, за да се започнат, проведат компетентно и завършат ус­пешно преговори за промяна в договорените срокове. За съжаление българските пра­вителства през последните години не са в равнопоставен, преговорен диалог с Европей­ската комисия. Не се защи­тават достатъчно ефективно българските интереси и стра­ната ни нерядко губи. Губим и напълно реална финансова подкрепа, губим и като не по­ставяме въпроси като повдиг­натия от Вас, ловците.”

Подкрепа Искра Михайлова обеща и по отношение на все по-нарастващата заплаха от забрана на лова на гургулица­та и пъдпъдъка. Ето и мнение­то в тази връзка: „За забрана на лов на гургулица и пъдпъ­дък се изказват някои колеги, принадлежащи към групата на зелените, бих казала крайните зелени. Дискусиите предстоят и аз Ви уверявам, че моята позиция ще бъде позицията на българските ловци.“

В заключение евродепутат Михайлова пожелаха успехи на българските ловци и из­рази надеждата за бъдещото успешно сътрудничество.

„Нека Ви уверя, за мен близкото сътрудничество с ЛРС „Сокол 1893“ – Пазар­джик и българските ловци е отговорност и продължаващ във времето ангажимент, кой­то ще определя позициите ми по време на дебати и гласува­ния в Европейския парламент. Убедена съм, че колегите ще се вслушат в моите доводи, подкрепени от Вашата пози­ция“ – завърши тя.

Посетете нашата Фейсбук страница

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ