140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

НЛРС – СЛРБ обявява процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет : „Грижи за лешоядни птици, елени лопатари и инфраструктура (площадки и съоръжения за доотглеждане и разселване)“

НЛРС-СЛРБ обявява процедура за избор на изпълнител за извършване на услуга: „Грижи за лешоядни птици, елени лопатари и инфраструктура (площадки и съоръжения за доотглеждане и разселване)“ по проект ИСУН № BG16M1OP002-3.016-0001 „Подобряване природозащитното състояние на черния лешояд (Aegypius monachus), чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида”, по договор ИСУН № BG16M1OP002-3.016- 0001-C01 и АДБФП № Д – 34- 2/ 27.02.2020 г., с бенефициент Национално ловно – рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“, финансиран по oперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Приложение 1 – Техническо задание

Приложение 2 – Образец на оферта

Приложение 3 – Оферти-изисквания

Приложение 4 – Проект на договор полеви сътрудници

Приложение 5 – Образец на Декларация по ЗТРРЮЛНЦ или ЗРБ

Приложение 6 – Образец на Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 ПМС 160

Приложение 7 – Образец на Декларация за участие на подизпълнители

Приложение 8 – Образец на Декларация за съгласие за участие на подизпълнител

Приложение 9 – Образец на Декларация сходни услуги

Приложение 10 – Образец на Декларация разполагаемост с технически лица

Приложение 11 – Образец на Декларация разпололожение техническо лице

Публична Покана

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ