НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Опазването на зеленото богатство е кауза за ловците

ловците гората

„Седмицата на гората е предназначена да обърнем очи към гората, да разберем нейните нужди и болки, да й помогнем. Без гората земята ще е пустиня – казва Иван Сокачев. – Гората е люлка на лова. Тя е скъпа и мила за ловеца. Благоденствието на народа ни е не­мислимо без добре запазени гори по планините и балканите, които се извися­ват над плодородните ни поля. Всички да залесяваме!“ Призивът на Иван Сока­чев, отправен през 1927 г. към ловците, е актуален и днес, защото и тогава, и днес гората е кауза, която изисква участието на всички, за да я има природата и за по­коленията.

Ловците от ЛРС-Благоевград засаждат 200 плодни фиданки

И тази година ловците от благоевградското лов­но сдружение „Сокол 1911“ участват в Седмицата на гората със залесяване на горски плодни дръвчета, които са особено подходящи, защо­то подсилват и осигуряват допълнителни запаси от храна за всички видове ди­веч.

От разсадниците на гор­ското стопанство в Благо­евград са осигурени 200 фиданки за разсаждане – кестен, орех, бадем, леска и дъб. Най-енергично иде­ята беше посрещната и ре­ализирана от членовете на дружинката в Рилци – Зелен дол. Няколко десетки плод­ни дръвчета бяха залесени на територията на полигона за изпитания на ловни ку­чета за дива свиня в зем­лището на с. Рилци, където има подходящи условия за тях, а в бъдеще плодовете

ловците гората

Дружините от Крайници и Коркина обогатяват горския фонд в Дупнишко

Мащабно залесяване започ­ва до дни ТП „Държавно горско стопанство Дупница”. Като до­броволци своят принос в уве­личаването на горския фонд ще дадат и ловците от района. Засега се очертава в кампани­ята да участват ловци от дру­жинките на селата Крайници, в община Дупница, и Коркина, община Бобов дол.

„На територията на ТП „Държавно горско стопанство Дупница” ще бъдат засадени 50 дка, около 30 000 фидан­ки. Тази седмица извършихме почвоподготовката и след­ващата седмица започваме залесяването, в което ще се включат и доброволци. Много доброволци изразиха жела­ние да участват. Ловците се грижат за запазване на место­обитанията на видовете, които ловуват, и винаги се включват в залесяването. Ние имаме до­говорености с ръководството на ловното сдружение. Обик­новено залесяват там, където има дивеч. Сега ще направим нужната организация, като се съобразим с епидемичната обстановка, ще спазим противоепидемичните мерки“ – каза директорът на горското стопанство Пламен Поюков.

ловците гората

Ловци участват в мащаб­но залесяване на територията на ДГС-Асеновград

Голяма залесителна програма осъществява асеновградско­то горско стопанство с директор Слави Богутев.

„Само в първите дни от началото на април ще засадим над 1500 фиданки от зимен дъб, летен дъб, черен бор и полски ясен – споделя Богутев. – Но тази пролет ще продължим със залесяването на още стотици фиданки освен топола и акация. Залесяването се води от нашите горски стражари в планува­ните обекти, предимно в Преспанския дял на Родопите, но ще залесяваме и край реки и падини в района на асеновградските селища още с акация и топола по езерните терени.

ловците гората

Всички наши 12 горски служители, включително и аз, сме ло­вци и знаем много добре каква полза за дивеча и природата ще донесе тази наша дейност. Работата не е лека, а е много отго­ворна. За нея ще привлечем и ловците, в чиито ловни полета ще стане засаждането. Вече дават пример в тази насока пред­седателят на ловната дружина в с. Три Могили Ресми Мухтар, ловците горски стражари Иван Стефанов, Васко Механджий­ски, а и още много други.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ