НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Възродиха рибарниците край Фотинските водопади

фотинските водопади

Рибарниците край про­чутите Фотинските водопади са напълно възстановени и отново достъпни за любите­лите на риболовния спорт. В тях ще се отглеждат годишно и по 100 хил. пъстърви за зарибяване, съобщи пред­седателят на ЛРС-Пещера Иван Джинев. Това е резул­татът от реализацията на проект „Развитие на турис­тически атракции в Община Батак, чрез възстановяване на рибовъдно стопанство в с. Фотиново“. Обща стой­ност на проекта е 71 959,57 евро. Дейностите са обезпе­чени с 61 165,63 евро (85%) по Програма за морско дело и рибарство, чрез Европей­ски фонд за морско дело и рибарство и 10 793,94 евро (15 %) – национално съфи­нансиране. Националното сдружение на ловците и ри­боловците „Съюз на ловците и риболовците в България” подкрепи изпълнението на дейностите със заем от 100 хил. лева, отпуснат с реше­ние на УС на Съюза.

Европейското финансира­не е по Мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма“. То е в полза на малки рибарски общности от Стратегията на местна инициативна рибар­ска група „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-До­спат“. Водните площи на „Високи Западни Родопи: Ба­так-Девин-Доспат” са 3,12% от цялата територия. В общо 4792 ха вода има и висока концентрация на язовири. Те са 10 на брой, като сред тях са и някои от големите в България. Тези природни дадености на района създа­ват и особено благоприятни условия за развитие на ак­вакултури, а те са основата за успешното практикуване любителски риболов.

Значителна част от рибарската територия на Батак-Де­вин-Доспат обаче попада в защитени зони и територии по „Натура 2000“. Това нала­га прилагането на специални мерки и внимателно използ­ване на потенциала, които тези територии дават. Сред потребностите за развитие на рибарската територия, идентифицирани в Страте­гията на местна инициативна рибарска група е и подобря­ване на атрактивността на територията за привличане на туристически интерес и подобряване на качеството на туристическото предла­гане, както и развитието на възможностите за риболовен туризъм със значима добаве­на стойност за територията.

фотинските водопади

За да отговори на потреб­ностите, се залага основно на строително-ремонтни ра­боти за възстановяване на пъстървовото стопанство в с. Фотиново, община Батак. Проектът има за цел повиша­ване атрактивността на сре­­дата чрез създаване на нова за територията туристическа атракция и използване на местния ресурс за възстано­вяване на рибовъдното сто­панство в с. Фотиново.

Пряк ползвател на резулта­та от дейностите по про­екта за Фотинските водопади са децата и младите хора от територията на Стратеги­ята на местна инициативна рибарска група. Те ще имат възможността да се запозна­ят с методите на отглеждане, улова и ползите от рибата. Очакванията са, че това по­знание ще допринесе до уве­личаване на консумацията на рибни продукти, увеличаване на туристите, а от там и по­дем в местната икономика.

Ловците от ЛРС-Годеч призовават да не се допуска разцепление в сдруженията

За постигане на тези цели в продължение на година и половина (до януари 2021 г.) е извършен основен ремонт на развъдниците, разполо­жени в 4 бетонови басей­на. Ремонт е направен и на малка прилежаща къща за демонстрационни дейности и обслужване на стопанството. Обновени са склад за фураж, дървен заслон с барбекю, ограда и мост с настилка за осигуряване на достъпа.

Село Фотиново се намира на 20 км от административ­ния център гр. Батак и на 30 км от курорта Цигов чарк, кои­то годишно привличат хиляди туристи от страната и чужби­на. Голяма част от посетите­лите идват с основен мотив риболов. Отделно в селото се намират Фотинските во­допади, които се посещават от всички туристи на града и курорта. Възстановеното рибовъдно стопанство в с. Фотиново, собственост на сдружение „Ловно-рибарско дружество Пещера“ гр. Пеще­ра, е нова за територията ту­ристическа атракция. Идеята е, като се използва същест­вуващият обект и природен ресурс, всеки турист да може да се запознае с техниките за отглеждане на аквакултури и да практикува любителски риболов, в случая пъстърва. Ползването на рибовъдното стопанство е безплатно за посетителите, а част от риба­та, която се отглежда, ще се използва за демонстрацион­ни дейности. С друга част ще се зарибяват водоеми на те­риторията на община Батак.

Сдружението има план за това как да доразвие и надгражда проекта, като в бъдеще смята да отглежда по-големи количества малки рибки, с цел разселването им в природата. Зарибителният материал ще се доставя в стопанството в периода ап­рил-май като личинки, а през късна есен ще се извърш­ва зарибяване с еднолетки. Сдружението предвижда да зарибява до 100 хил. пъстър­ви.

фотинските водопади

Иван Джинев, председател на ЛРС-Пещера: ЗАТОВА СМЕ СДРУЖЕНИЕ, ДА СИ ПОМАГАМЕ

Завършихте проекта, възстановихте рибарниците, какво предстои, г-н Джинев?

– Да получим финансирането. Тогава ще можем да си върнем заема към НСЛР-СЛРБ и да открием тържествено новия обект.

Реализирахте проекта със средства от Съюза?

– Точна така и ние затова сме благодарни на ръковод­ството за бързата и навременна помощ. Първо подпи­сахме договор с Министерство на земеделието, храните и горите, че ще реализираме проект „Развитие на турис­тически атракции в Община Батак, чрез възстановяване на рибовъдно стопанство в с.Фотиново“. После внесохме докладна до УС на Съюза и председателят инж. Васил Василев я представи на вниманието на Управителния съ­вет. За три дни решихме въпроса и на практика осигурих­ме средствата. Националното ръководство взе решение да ни отпусне кредит. Подписахме договор за заем по всички правила със съответната лихва и срокове, за да можем да финансираме дейностите. Иначе нямаше как да стане. Знаете ли колко е трудно неправителствена ор­ганизация да вземе кредит? 20 години съм работил в бан­ка и зная. А и ние затова сме сдружение, да си помагаме.

Но нали сте спечелили финансиране?

– Спечелихме и гаранцията за това е договорът, който подписахме с МЗХГ през април 2020 г. Но ние трябваше да финансираме дейностите. Едва като завършихме на­пълно рибарниците и сградите около тях, мина комисия, която одобри разходите. Събрахме цялата документация, чакаме само да се подпише едно разрешително от Ба­сеинова дирекция, което междувременно е изтекло. Едва тогава разплащателната агенция ще преведе средствата. Европейски пари напред не се дават.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ