ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Възродиха рибарниците край Фотинските водопади

фотинските водопади

Рибарниците край про­чутите Фотинските водопади са напълно възстановени и отново достъпни за любите­лите на риболовния спорт. В тях ще се отглеждат годишно и по 100 хил. пъстърви за зарибяване, съобщи пред­седателят на ЛРС-Пещера Иван Джинев. Това е резул­татът от реализацията на проект „Развитие на турис­тически атракции в Община Батак, чрез възстановяване на рибовъдно стопанство в с. Фотиново“. Обща стой­ност на проекта е 71 959,57 евро. Дейностите са обезпе­чени с 61 165,63 евро (85%) по Програма за морско дело и рибарство, чрез Европей­ски фонд за морско дело и рибарство и 10 793,94 евро (15 %) – национално съфи­нансиране. Националното сдружение на ловците и ри­боловците „Съюз на ловците и риболовците в България” подкрепи изпълнението на дейностите със заем от 100 хил. лева, отпуснат с реше­ние на УС на Съюза.

Европейското финансира­не е по Мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма“. То е в полза на малки рибарски общности от Стратегията на местна инициативна рибар­ска група „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-До­спат“. Водните площи на „Високи Западни Родопи: Ба­так-Девин-Доспат” са 3,12% от цялата територия. В общо 4792 ха вода има и висока концентрация на язовири. Те са 10 на брой, като сред тях са и някои от големите в България. Тези природни дадености на района създа­ват и особено благоприятни условия за развитие на ак­вакултури, а те са основата за успешното практикуване любителски риболов.

Значителна част от рибарската територия на Батак-Де­вин-Доспат обаче попада в защитени зони и територии по „Натура 2000“. Това нала­га прилагането на специални мерки и внимателно използ­ване на потенциала, които тези територии дават. Сред потребностите за развитие на рибарската територия, идентифицирани в Страте­гията на местна инициативна рибарска група е и подобря­ване на атрактивността на територията за привличане на туристически интерес и подобряване на качеството на туристическото предла­гане, както и развитието на възможностите за риболовен туризъм със значима добаве­на стойност за територията.

фотинските водопади

За да отговори на потреб­ностите, се залага основно на строително-ремонтни ра­боти за възстановяване на пъстървовото стопанство в с. Фотиново, община Батак. Проектът има за цел повиша­ване атрактивността на сре­­дата чрез създаване на нова за територията туристическа атракция и използване на местния ресурс за възстано­вяване на рибовъдното сто­панство в с. Фотиново.

Пряк ползвател на резулта­та от дейностите по про­екта за Фотинските водопади са децата и младите хора от територията на Стратеги­ята на местна инициативна рибарска група. Те ще имат възможността да се запозна­ят с методите на отглеждане, улова и ползите от рибата. Очакванията са, че това по­знание ще допринесе до уве­личаване на консумацията на рибни продукти, увеличаване на туристите, а от там и по­дем в местната икономика.

Ловците от ЛРС-Годеч призовават да не се допуска разцепление в сдруженията

За постигане на тези цели в продължение на година и половина (до януари 2021 г.) е извършен основен ремонт на развъдниците, разполо­жени в 4 бетонови басей­на. Ремонт е направен и на малка прилежаща къща за демонстрационни дейности и обслужване на стопанството. Обновени са склад за фураж, дървен заслон с барбекю, ограда и мост с настилка за осигуряване на достъпа.

Село Фотиново се намира на 20 км от административ­ния център гр. Батак и на 30 км от курорта Цигов чарк, кои­то годишно привличат хиляди туристи от страната и чужби­на. Голяма част от посетите­лите идват с основен мотив риболов. Отделно в селото се намират Фотинските во­допади, които се посещават от всички туристи на града и курорта. Възстановеното рибовъдно стопанство в с. Фотиново, собственост на сдружение „Ловно-рибарско дружество Пещера“ гр. Пеще­ра, е нова за територията ту­ристическа атракция. Идеята е, като се използва същест­вуващият обект и природен ресурс, всеки турист да може да се запознае с техниките за отглеждане на аквакултури и да практикува любителски риболов, в случая пъстърва. Ползването на рибовъдното стопанство е безплатно за посетителите, а част от риба­та, която се отглежда, ще се използва за демонстрацион­ни дейности. С друга част ще се зарибяват водоеми на те­риторията на община Батак.

Сдружението има план за това как да доразвие и надгражда проекта, като в бъдеще смята да отглежда по-големи количества малки рибки, с цел разселването им в природата. Зарибителният материал ще се доставя в стопанството в периода ап­рил-май като личинки, а през късна есен ще се извърш­ва зарибяване с еднолетки. Сдружението предвижда да зарибява до 100 хил. пъстър­ви.

фотинските водопади

Иван Джинев, председател на ЛРС-Пещера: ЗАТОВА СМЕ СДРУЖЕНИЕ, ДА СИ ПОМАГАМЕ

Завършихте проекта, възстановихте рибарниците, какво предстои, г-н Джинев?

– Да получим финансирането. Тогава ще можем да си върнем заема към НСЛР-СЛРБ и да открием тържествено новия обект.

Реализирахте проекта със средства от Съюза?

– Точна така и ние затова сме благодарни на ръковод­ството за бързата и навременна помощ. Първо подпи­сахме договор с Министерство на земеделието, храните и горите, че ще реализираме проект „Развитие на турис­тически атракции в Община Батак, чрез възстановяване на рибовъдно стопанство в с.Фотиново“. После внесохме докладна до УС на Съюза и председателят инж. Васил Василев я представи на вниманието на Управителния съ­вет. За три дни решихме въпроса и на практика осигурих­ме средствата. Националното ръководство взе решение да ни отпусне кредит. Подписахме договор за заем по всички правила със съответната лихва и срокове, за да можем да финансираме дейностите. Иначе нямаше как да стане. Знаете ли колко е трудно неправителствена ор­ганизация да вземе кредит? 20 години съм работил в бан­ка и зная. А и ние затова сме сдружение, да си помагаме.

Но нали сте спечелили финансиране?

– Спечелихме и гаранцията за това е договорът, който подписахме с МЗХГ през април 2020 г. Но ние трябваше да финансираме дейностите. Едва като завършихме на­пълно рибарниците и сградите около тях, мина комисия, която одобри разходите. Събрахме цялата документация, чакаме само да се подпише едно разрешително от Ба­сеинова дирекция, което междувременно е изтекло. Едва тогава разплащателната агенция ще преведе средствата. Европейски пари напред не се дават.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

© 2020 Съюз на ловците и риболовците в България Всички права запазени Снимки: Unsplash.com Поддръжка: Дигитална Агенция “Пиксел Вижън”
Scroll to Top
ЛОГО - СЛРБ