140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ДИВЕЧ В БЕДА – Пожарите и задълженията на ловците

Пожар в гора

Климатичните промени в нашите гео­графски ширини доведоха и неизбежния последващ много сериозен проблем – дълги засушавания и стихийни пожари, които унищожават тотално не само рас­тителния свят по пътя си, но и всички видове диви животни, които не са в със­тояние да се спасят. Веднъж възникна­ли пожарите, след това много трудно се локализират и потушават заради засъхна­лата тревна растителност, ветровете и недостъпни терени. Затова и вниманието трябва да бъде насочено в превантивната информация на населението за рисковете при работа със запалителни средства от всякакъв характер и повод. Това важи и за гилдията на българските ловци особено в началото при откриването лова на пернати на 14 август.

пожарите

Унищоженият и прогонен дивеч при сти­хийните пожари има фатален отпечатък за дивечовите запаси в изгорените площи за години напред. Имам непосредствени впечатления от последиците на пожарите в района на Кресненското дефиле пре­ди 4 години, когато бяха унищожени 18 хил. дка иглолистни и други видове гори. Шест ловни дружинки от сдруженията в Благоевград и Кресна буквално бяха ли­шени от ловни полета с нормални диве­чови запаси.

При откриването на лова на пернати всяка стрелба от близко разстояние носи ри­скове от запалване на сухи треви. Придвижването с коли и джипове извън пътищата също създава възможност за запалвания от неизгорели газове в гърнета и ауспуси. Истинска безотговорност е паленето на огньове по вре­ме на почивки. Използването на различни видове пиратки дори и през есенните месеци на активния ловен сезон е потенциална причина за из­бухването на пожар. Пример за това е миналогодишният случай с пожара, предизви­кан от пиратка, хвърлена от ловци-викачи на ловната дру­жинка в Раздол към ловното сдружение в Сандански.

пожарите

Сегашната обстановка предполага вземането на на­временни мерки от ръковод­ствата на ловните сдружения в страната да изискват от председателите на дружинки и отговорниците по лова в предварителните инструкта­жи да обръщат внимание и на пожароопасната обстановка в ловните полета, където ще се ловува.

За коментар по тази ак­туална тема разговарях с Иван Василев,председа­тел на ловното сдружение в Благоевград и Светла Костадинова, гл. специалист по лова и ловностопанските дейности на сдружението в Сандански.

Иван Василев: „В близки­те дни сме предвидили два инструктажа в Благоевград и Симитли с председателите на дружинки и ръководите­ли на лова към тях за пови­шения риск от възникването на пожарите. Ще се изготвят протоколи със съответните указания и подписи на при­състващите. Да се обърне сериозно внимание на пуша­чите за недобре изгасени фа­сове по време на ловносто­пански мероприятия. При издаването на индивидуал­ните разрешителни бележки за хищници ловците непре­къснато се предупреждават да спазват противопожарни­те мерки. На тези инструкта­жи ще присъства и ветерина­рен специалист за нуждата от непрекъснат контрол и мони­торинг на африканската чума по дивите свине – не по-мал­ко сериозен проблем, който трябва да ни държи нащрек с цялата отговорност за опас­ността и последствията.“

пожарите

Светла Костадино­ва:„ Още на годишните общи събрания на дружинките и ловното сдружение един от акцентите беше непре­къснатото съблюдаване на мерките за противопожарна безопасност по време на лов и други дейности в ловните полета. Крайните югозападни райони на областта винаги крият рискове от пожари за­ради високите температури. Миналогодишният инци­дент с пожар, предизвикан от пиратка в ловното поле на дружинката в с. Раздол, заради което ловците бяха наказани да не ловуват бли­зо месец, е аргумент, който ще повиши отговорността за тази опасност. Ще препо­ръчаме на председателите на дружините предстоящите инструктажи при откриване­то лова на пернатия дивеч и по-късно при лова на диви свине указанията да започват с протипожарните мерки и да завършват с тях.“

Сезонът на пожарите е на дневен ред. Морален и об­ществен дълг на ловците е да бъдат в челните редици на превенцията на този бич за горите и дивеча в него.

Кузман ПЕТРОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ