140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Ясна е датата за откриване на новия ловен сезон

откриване сезон

В официално писмо да Националното ловно-рибарско сдружение изпълнителният директор на ИАГ Александър Дунчев информира, че откриването на новия ловен сезон на пъдпъдъци, гургулици, гривяк, горски бекас и обикновена бекасина ще бъде на 14.08.2021 г. (събота).

Ловуването ще се извършва само с писмени разрешения (по образец), издадени от директорите на ДГС/ДЛС за държавните ловностопански райони, специалистите по лова към юридическите лица, сключили договори за стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдните участъци към ДГС и от председателя на съответната ловна дружина за предоставения й ловностопански район.

В писмото се припомня, че в разрешителното за ловуване се вписват датата, имената на ловците, името на ръководителя и участниците в лова при групов лов, номерата на ловните билети и членските карти, начина и мястото на ловуване, вида и броя на разрешения за отстрел дивеч. Разрешителните за индивидуален лов на мигриращ и водоплаващ дивеч се издават от председателя на ловната дружина, в чиито ловностопански район ще се проведе ловът, за срок не по-дълъг от един календарен месец.

Групово и индивидуално ловуване на дребен дивеч се извършва в събота, неделя и в дните обявени за официални празници. Груповото ловуване и лов на мигриращ дивеч се извършва само през деня – един час преди изгрев и един час след залеза на слънцето.

Нормите за отстрел от един ловец за един ловен излет, определени с чл. 71, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча са както следва:

  •  пъдпъдък – до 15 бр.;
  •  гривяк, гълъби, гургулица, гугутка-до 10 бр.;
  •  горски бекас, обикновена бекасина-до 10 бр.;

Строго ще се следи за използването на електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, живи птици за примамка, ловни соколи и други грабливи птици, независимо от вида и произхода им, както и ловни хрътки и други забранени средства и методи за ловуване, съгласно приложение 4 на Бернската Конвенция за опазване на европейската флора, фауна и природните местообитания /ДВ. бр.23от 1995 г./.

Строго ще се следи през ловния сезон за спазването на установените норми за ограничаване разпространението на АЧС по време на ловните излети, включително спазване на мерките за биосигурност и оповестяване за открити трупове на умрели диви свине.

откриване сезон
откриване сезон
откриване сезон

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ