140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

След година перипетии изясниха съдбата на язовир „Копринка”

статут копринка

С решение на Върховния съд, ЦРОО ще управлява рибните ресурси на язовир „Коп­ринка“ за срок от 5 години. Решението е от 23 септември т.г. и от този ден текат пра­вомощията на стопанин за Централната рибноопазваща организация.

Да припомним, че управлението на риб­ните ресурси на язовира бе предоставено на ЦРОО след проведен конкурс. Това ста­на със заповед на земеделския министър от 12 октомври 2020 г. Цяла година обаче се проточи процедурата по разглеждане на подадени две жалби в Съда срещу това ре­шение. Първоначално решението на Съда бе да остави жалбите без последствие. Три сдружения (РСНЦ „Балканка“ гр. София, РСНЦ „Олимпик 2002“ гр. Пловдив и СНЦ „Рибарско сдружение Нилет“ гр. Велинград) се възползваха от правото си да обжалват това решение на Съда с частна жалба пред Върховния административен съд. И така, крайното решение, което взема Съда е, че заповедта на министъра на земеделието, храните и горите остава в сила и правомо­щията на ЦРОО стават валидни от 23 сеп­тември 2021 г. В своите мотиви на отхвър­ляне, Съдът посочва, че „жалбоподателите не обосновават правен интерес от оспор­ване на заповедта, същата не засяга техни материални права и не накърнява защите­ни от закона интереси. Изложил е съобра­жения, че жалбоподателите не са участни­ци в откритата процедура по чл. 15а от ЗРА и Наредбата за реда за предоставяне упра­влението на рибните ресурси в изкуствени водни обекти – държавна собственост на сдружения за любителски риболов. Според Съда, правните последици на оспорената заповед не водят до промени в правната сфера на жалбоподателите, поради което подадената жалба е недопустима.“

От ЦРОО съобщават, че към момента всички риболовци ще продължат да ловят само с валиден билет. Таксите, които бяха гласувани за членска карта при риболов на язовира, се очаква да влязат в сила след март 2022 г.

***

ЦРОО проведе много мащабно зарибя­ване на язовир „Копринка“, каквото не е правено от години. Пуснати са около 1,2 милиона шаранчета, благодарение на спо­моществователи – фирма в с. Роза и упра­вителят й Живко Стоянов, предоставили риба за около 50 хиляди лева. Събрани са и средства за зарибяване като отчисления от издавани риболовни билети от сдруже­ния в региона. По тази процедура са пус­нати и други видове риби – бели амури и толстолоби.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ