140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

„Живот за сокола“ -Международно партньорство за възстановяването на вида

живот за сокола проект

Проектът „Живот за сокола“ е част от дългогодишните усилия на БДЗП, „Зелени Бал­кани“ и Румънското орнитоло­гично дружество за опазване­то на ловния сокол в България и Румъния. Към тях се присъ­единяват и експерти по дреб­ните бозайници от Института по биоразнообразие и екоси­стемни изследвания към БАН, експерти и учени от Холандия и Германия, както и експерти по лова от Съюза на ловците и риболовците в България.

У нас ловният сокол е бил широкоразпространен през ХХ в., но още през 50-те годи­ни започва стремително нама­ляване на популацията. През последните години е открита едва една гнездяща двойка, което представлява над 90% спад за последните 40 години. И двете птици от установе­ната двойка са освободени в дивата природа в рамките на програмата за възстановява­не на вида, изпълнявана от Спасителния център за диви животни на „Зелени Балка­ни“. В Румъния състоянието на вида също се влошава значително през ХХ в., но след прилагането на редица природозащитни дейности в региона популацията започва бавно да се възстановява. В Румъния днес гнездят около 25 двойки, но в пограничните райони с България състояние­то на вида все още е силно неблагоприятно и там са из­вестни едва 5 гнезда.

живот за сокола проект

Глобалната цел на проекта ще е да подсигури възстано­вяването на популацията на този застрашен вид в Бъл­гария и Южна Румъния чрез прилагането на доказани до­бри практики и пилотни дей­ности. Създаването на широка обществена подкрепа и уве­личаване на разбирането за ползата и необходимостта от запазването на хищните птици ще бъде акцент в работата на всички организации. „Проектът„Живот за сокола“ се коорди­нира от БДЗП и се изпълнява в международно партньорство със НЛРС „Съюз на ловците и риболовците в България“, „Зелени Балкани“, Инсти­тута по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, Румънското орнитоло­гично дружество, фондация за мес­тообитанията – Холандия и Тюбингенския университет „Еберхард Карлс“.

Проектът „Подсигуряване възстановяването на застра­шения ловен сокол в Бълга­рия и Южна Румъния“ (Договор за финансиране LIFE20 NAT/BG/001162 – LIFE for Falkons) е с продължи­телност 5 години и е финанси­ран от програма LIFE на Евро­пейския съюз.

Златка МИХАЙЛОВА

Снимка: Rashid Rashis

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ