НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Ловни специалисти преминаха обучение в Габрово

обучение специалисти

Всички специалисти от териториалните поделения на държавните горски и ловни стопанства към Северноцентралното държавно предприятие – Габрово – зам.-директори по лова и лесничеи, преминаха през обучение на тема „Адаптивно управление на запасите на дивеча – ключ към здрави и жизнени популации”.

Лекторът доц. д-р Христо Михайлов, ръководител катедра „Ловно стопанство” на Лесотехническия университет – София обясни, че темата е избрана предвид актуалните предизвикателства пред стопанствата – ускоряването и разширяването на динамиката на процесите в природните местообитания, които налагат висока експертиза и гъвкавост при решаването на задачите в ловното стопанство.

Обучението е в изпълнение на договор между СЦДП и CIC Център за опазване здравето на дивеча – информира СЦДП.

Ловните специалисти посочиха, че през последните 15 години особено актуални са непредсказуемите природни огнища и патогени, които причиняват сериозни заболявания и динамика на запасите при дивеча, като АЧС, птичи грип, шап, антракс, син език, туларемия, нодуларен дерматит, бруцелоза и др.

Природните катаклизми – като снеговалите, ветровалите, ледоломите и снеголомите в горските територии, периодичната непредсказуема поява на съхнене и последващи принудителни сечи, също сравнително бързо се отразяват на качеството и екологичния капацитет на горските местообитания.

Изключително динамични са и процесите в преходните и открити местообитания, които са породени главно от агро-технологиите.

Виждането на специалистите по ловните стопанства е, че всичко това налага плавен, но сравнително бърз преход от консервативен към адаптивен подход в управлението на динамиката на ловното стопанство.

Мариана Мандичева

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ