140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Цветанка Цветкова получи почетения знак на НЛРС-СЛРБ

почетен знак цветкова

Цветанка Цветкова, редови ловец в дружинката на Лесо­техническия университет и дългогодишен инспектор във факултет „Горско стопанство” в ЛТУ, е удостоена с грамота и почетния знак на НЛРС- СЛРБ. Отличието връчи на общо събрание на дружинка­та, проведено в университе­та, председателят на Нацио­налната ловна организация инж. Васил Василев.

„За мен винаги е било ог­ромна чест и с особен тре­пет влизам в тази сграда. Тук преминаха най-хубавите години от живота ми. Точно вие сте хората, които пра­вите много за създаването и опазването на дивеча, ди­вечовото богатство, горите и дивата природа на Бълга­рия. Вие давате знанията на младите хора, които те после реализират на терен”, каза в емоционално приветствие към преподавателите ловци Васил Василев.

Той сподели и личните си впечатления от годините, когато е бил студент. Каза, че добре помни как профе­сори, доценти, асистенти правят много, за да научат студентите в дълбочина на правилните и научно обо­сновани подходи в бъдеща­та им работа. Когато обаче студентът се изправи пред предизвикателство, което изисква конкретно решение, в университета винаги имало един човек, който решавал всичко. И че този човек е бил Цветанка Цветкова – инспек­тор във факултет „Горско стопанство”.

„Признанието е за принос в ковачницата на кадри Ле­сотехнически университет и за това, че като ловец вече 27 години мъдро успява да обедини и да съхрани тради­циите на ловците в ЛТУ”, об­общи инж. Василев и поясни, че предложението да бъде присъдено почетното звание е на председателя „Ловно- рибарско дружество „София- Юг” – гр. София Алеко Динев.

Ректорът на ЛТУ – проф. Иван Илиев – и още двама от председателите на Съюза на ловците и риболовците в България и преподаватели в ЛТУ – проф. Нино Нинов и доц. д-р Христо Михайлов – бяха гости на събранието на ло­вците. Проф. Нинов е и член на университетската ловна дружинка. Председател на ловците в ЛТУ е доц. Емил Кичуков.

В навечерието на Седми­цата на гората в залата на Лесотехническия универ­ситет прозвуча и химнът на българската гора. Всички дружно – гости и ловци – ста­наха прави и изпяха „Хубава си моя горо”, като подчер­таха жизнеутвърждаващия край на великата елегия, на­писана през 1875г. от непов­торимо талантливия Любен Каравелов.

Председателят на дру­жинката доц. Емил Кичуков представи и най-новия член на ловния колектив в ЛТУ – Росен Желязков. Той е въз­питаник на Университета по архитектура, строителство и геодезия, но е добре познат и истински другар на много от преподавателите в Лесо­техническия университет.

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ