НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

На остров Вардим откриха следи от бобър, изчезнал преди 150 години

следи бобър

Нови следи от изчезнал преди 150 години бобър откриха на остров Вардим край Сви­щов.

Находката е на Свилен Чешмеджиев от Българско дружество за защита на птиците и членове на „Каяк клуб – Свищов“.

„Имаме доказателства за 25 нови находи­ща на бобри по течението на Дунав. Практи­чески това е целият български участък – от центъра на Силистра до района на вливането на река Скомля във Видинско и изоставените рибарници в с. Орсоя”, обяви в интервю за сп. „Лов и риболов” гл. ас. Николай Коджабашев, който преподава зоология в Лесотехниче­ския университет.

Точно той в съавторство с Десислава Цвяткова, Красимир Кръстев, Ми­лен Игнатов и Теодора Теофилова за първи път официално съобщи в международното научно списание Acta Zoologica Bulgarica за първите наблюдения на европейски бо­бър (Castor fiber) в България от 150 години насам.

За доказаните находища по цялото българско поречие на река Дунав Коджаба­шев подготвя нова научна публикация.

„Другата новост е, че раз­полагаме с доказателства за навлизане на бобъра и в друг дунавски приток. Ста­ва въпрос за 15-километров участък от река Янтра на около 50 км от вливането й в Дунав. Информацията за него получихме от любите­ли риболовци, които сами ни потърсиха, след като излязоха публикациите в пресата.

В момента следим изключително внимателно тази колония на бобри. Си­гурен съм, че са навлезли и по други реки. А като се има предвид, че това е бързо експанзиращ вид, смятам, че вече има голям шанс да се установи трайно в Бъл­гария”, съобщи още в аванс ученият.

следи бобър

Според Николай Коджабашев има три хипо­тези за това как след век и половина видът отново се е появил в старите си мес­тообитания у нас. „Първата е за оцеляла през вековете местна автохтонна попула­ция. Тоест, допускаме, че в поречието на Русенски Лом имаме реликтно находище на бобри. Единственият на­чин тази хипотеза да се по­твърди или да се отхвърли е като направим генетични изследвания. Втората е свързана с реинтродукци­ята на вида в Румъния, къ­дето в периода 1998-2001 г. са разселени 181 бобри на три места във водосбора на Дунав. Едно от тях е река Яломица, отстояща на около 55 км. по права линия от Си­листра. През 2012 г. бобрите вече инвазират в делтата на Дунав, а от миналата годи­на присъствието на вида е констатирано и в Молдова. Тази популация се развива много добре. Последният мониторинг показва нали­чие на 2200 животни. Има и трета хипотеза. Засега не желая да влизам във всички подробности по нея, но най- общо казано става дума за разселване на животни”. Гл. ас. д-р Коджабашев следи с интерес научна карта за разпространението на бо­бъра, която правят европей­ски експерти в зоологията. От 2002 г. в нея се появява нова точка – дунавски ос­тров в българския участък край Русе. За наличието на колония от бобри там в Бъл­гария няма източници и офи­циални сведения. При всяка актуализация на картата, на всеки 5 години, европейски­те експерти упорито продъл­жават да я маркират. Еколо­зи и спортисти попаднали на ясни свидетелства за при­съствието на европейски бобър на друг остров, близо до Силистра. Там са откри­ти натрупани на куп прясно прегризани клони, преграж­дащи бентове, прегризани стебла на дървета, които винаги падат в посока към водата.

Самият бобър, ав­тор на тези свидетелства, е заснет на снимки и две ви­деа през март и април тази година.

Още подробности за раз­пространението на бобъра в България и цялото ин­тервю с гл. ас. д-р Николай Коджабашев четете в бр. 5 на списание „Лов и риболов”

Анелия СЛАВЕЙКОВА

Калин ПЪРВАНОВ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ