ЛОГО - СЛРБ
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България"

Борбата с хищниците в ЛРС-Видин е приоритет

видин хищници

Приоритет в дейностите по упражняване на ловното хоби за видинските ловци е борбата с хищниците. Наред с оскъдната хранителна база за дребния местен дивеч и по­следствията от заразата АЧС, увеличаващата се популация на вълка, чакала и лисицата в региона е причина за нама­ляването на дивечови запаси. Доказателството е в по-малко­то на брой разрешителни за лов отчетени за 2022 г. – 2750. Основната причина е неосъ­ществени излети за групов лов на дива свиня заради силно намалялата популация на вида, сочи отчетният доклад на ЛРС-Видин за миналата година.

При план за ползване на 172 диви свине през 2022 г. ловци­те от ЛРС-Видин са отстреля­ли само 109. Най-много са от­стреляните пъдпъдъци – 6080, следвани от фазаните – 2633, яребици – 988, и зеленогла­вите патици – 618.

видин хищници

При хищ­ниците отстрелът за 2022 г- е най-добър при чакалите – 382, лисици – 82, и 2 вълка.

И тази година ще продължи обога­тяването на дивата природа с фермено произведени животни. Във видинско редовно ловците разселват фазани. През 2022 г. със средства на сдружението са закупени 2500 фазанови птици. По Националната програма за разселване на дивеч на НЛРС-СЛРБ са полу­чени и разселени допълнител­но още 750 ловни фазана. Инвестицията в дивеч е 50 000 лева.

Допълнително за подхранване в трудните зимни месеци, когато храни­телната база е оскъдна, за фу­раж да похарчени 17 800 лева.

Макар пролетната таксация в ЛРС-Видин през 2022 г. да отчита нали­чието на повече от 2000 диви зайци в района, местните ло­вци и техните гости не лову­ват на този вид дивеч. Целта е да се даде възможност на популацията да разгърне своя потенциал и най-северозапад­ната част на страната да вър­не славата си на район, богат на заек.

За да достигнат целите си от началото на тази кален­дарна година ловците са се активизирали в индивидуал­ното ловуване на хищници. Най-добри са в балканските дружини – Раковица, Макреш и Тошевци.

видин хищници

Видинското ловно-рибарско сдружение е най-голямото в страната по отношение на стопанисваната площ. На видин­ските ловци са предоставени 168 071 ха. ловна площ. Тя се стопанисва от 1800 ловци, разпределени в 75 ловно-ри­барски дружини.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ