НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

През 2023 г. – 30% по малко са издържали изпитите за кандидат-ловци

кандидат-ловци

С постановление № 29 от 22.02.2023 г. Министерският съвет измени и допълни Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча.С въпросното изменение бе променена организациятаза провеждане на изпититес цел получаване на достатъчни познания у кандидатите в сферата на ловностопанската дейност, биологията и екологията на дивеча и безопасността при провеждането на ловните излети. В същото време се даде възможност и за поправителна сесия в рамките на една и съща година.

Едно от измененията в организацията на провеждането на изпитите за кандидат-ловци бе свързано с местата за провеждането им, като съгласно нормативните изисквания вече са не повече от две в териториалния обхват на всяко държавно предприятие по чл. 163 от Закона за горите – общо дванадесет центъра за провеждане на територията на страната.

Такива бяха определени в 10 регионални дирекции по горите, 1 държавен природен парк и в сградата на Изпълнителна агенция по горите, в които бяха изградени системи за достъп до информационната система на ИАГ.

Съществена промяна бе във внедряването на електронен тест за проверка на знанията на кандидат-ловците, като това се осъществи посредством предоставянето на таблет на всеки един от кандидатите.

За целта по проект „Земите и горите на орела“ LIFE 18/NAT/BG/001051 бе изработен софтуер, чрез който да се полага изпитът. Софтуерът извършва случаен подбор на изпитните въпроси, автоматично отброяване на времето, проверка на положения тест и нанасяне на резултатите в изпитните протоколи. Чрез внедряването му в голяма степен се облекчи работата на изпитните комисии, като същият е изключително опростен с оглед бързата ориентация на кандидат-ловците. За улеснение на кандидатите бе публикувано и кратко видео, в което бе представен начинът за работа със софтуера и неговата визуализация.

Със заповед на изпълнителния директор на ИАГ през 2023 г. бяха определени 83 ловни сдружения, съгласно изискванията на чл. 22, ал. 4 от Закона за лова и опазване на дивеча, които да проведат подготовка на кандидати за придобиване право на лов (през 2022 г. провеждащите курсове за подготовка сдружения са били 81, а през 2021 година – 85). Общият брой на кандидат-ловците, записани през настоящата година в списъците за обучение, възлизат на 5008 души.

В периода от 01.06 до 20.07.2023 г. бяха организирани и проведени общо 228 теоретични изпита за придобиване право за кандидат-ловци на лов в градовете Берковица, Ловеч, Русе, Велико Търново, Шумен, Варна, Бургас, Кърджали, Стара Загора, Пловдив, София и Благоевград.

В Таблица № 1 са представени данни за провеждането на изпитите за придобиване право на лов през 2022 г., като прави впечатление, че от общо 4381 записани за явяване кандидат-ловци са се явили 4072 (93 %). От тях 3564 (87,5 %) успяват да издържат теоретичния изпит и да продължат към практическата част. За сравнение следва да се отбележи, че през 2021 г. общият процент на успеваемост е 90 %, като и назад в последното десетилетие се е запазвала подобна тенденция.

Таблица 1.Данни за провеждането на изпитите за придобиване право на лов през 2022 г.

2022 г.
РДГКандидат-ловци, бр.Явили се на теоретичен изпит, бр.Неявили се на теоретичен изпит, бр.Издържали теоретичния изпит, бр.Неиздържали теоретичния изпит, бр.% издържали теоретичния изпит
Берковица413384293206483,3
Благоевград1711629160298,8
Бургас16616151402187,0
Варна259226332151195,1
Велико Търново12110516832279,0
Кърджали410375352888776,8
Кюстендил517497204692894,4
Ловеч275259162025778,0
Пазарджик1321062697991,5
Пловдив25023218224896,6
Русе255239161726772,0
Сливен13311419872776,3
Стара Загора172150221381292,0
Смолян7270261987,1
София848816327625493,4
Шумен187176111463083,0
ОБЩО43814072309356450887,5

          Резултатите от провеждането на теоретичните изпити за придобиване правото на лов на първата изпитна сесия през 2023 година са представени в Таблица № 2.

Таблица 2. Данни за провеждането на изпитите за придобиване право на лов от редовната сесия през 2023 г.

2023 г.редовна сесия
РДГКандидат-ловци, бр.Явили се на теоретичен изпит, бр.Неявили се на теоретичен изпит, бр.Издържали теоретичния изпит, бр.Неиздържали теоретичния изпит, бр.% издържали теоретичния изпит
Берковица55144510625918658,2
Благоевград240218228912940,8
Бургас15813325934069,9
Варна278234441557966,2
Велико Търново988711662175,9
Кърджали3853275818314456,0
Кюстендил4894147522718754,8
Ловеч253227261359259,5
Пазарджик14211032803072,7
Пловдив260245151915478,0
Русе2782324612410853,5
Сливен17114229915164,1
Стара Загора196169271244573,4
Смолян66660541281,8
София71059811236523361,0
Шумен193183101077658,5
ОБЩО446838306382343148761,2

След приключването на първата изпитна сесия през 2023 г., може да се направи изводът, че с въвеждането на новата електронна система успеваемостта по време на теоретичните изпити е паднала от 87,5 % на 61,2 % спрямо предходната година. Записани за явяване са 4468 кандидати, от които реално са се явили 3830 (86 %). Спрямо предходните години се наблюдава по-голям брой неявили се кандидати, което по всяка вероятност се дължи на възможността за полагане на изпит и на поправителна сесия.

При провеждането на теоретичните изпити за придобиване правото на лов на определени дати предимно в началото на изпитната сесия беше констатирана слаба подготовка от страна на кандидат-ловците, като с напредване на изпитната кампания поетапно бе установено наличието на по-подготвени кандидати.

Съгласно направените изменения в ППЗЛОД от 01.10.се проведе поправителната сесия, в която неявилите се и неиздържалите от редовната изпитна сесия кандидати провериха своите знания, като общият брой на записаните кандидати бе 1885 души. От тях на изпит се явиха 1329 кандидати (70 %), като успешно полагат теоретичния изпит 686 души (52 %).

Таблица 3. Данни за провеждането на изпитите за придобиване право на лов от поправителната сесия през 2023 г.

2023 г. – поправителна сесия
РДГКандидат-ловци, бр.Явили се на теоретичен изпит, бр.Неявили се на теоретичен изпит, бр.Издържали теоретичния изпит, бр.Неиздържали теоретичния изпит, бр.% издържали теоретичния изпит
Берковица271163108887554.0
Благоевград14211923546545.4
Бургас563917152438.5
Варна1088127552667.9
Велико Търново1916361037.5
Кърджали19013852776155.8
Кюстендил24916782957256.9
Ловеч948410424250.0
Пазарджик432716111640.7
Пловдив675314233043.4
Русе1237746215627.3
Сливен624913321765.3
Стара Загора613724162143.2
Смолян161157463.6
София3072031041148956.2
Шумен776512303546.2
ОБЩО1885132955668664351.6

В заключение следва да се отбележи, че списъчният състав на кандидат-ловците през 2023 година е 5008 души. През редовната сесия са се явили 3830 кандидати, а през поправителната – 1329 (общо 5159 теоретични изпита са положени). Общият брой на успешно издържалите кандидати е 3029 души, което говори за това, че общата успеваемост от двете сесии при полагане на изпитите е паднала с около 30 % спрямо 2022 г.

Видно от горецитираните данни е наложително кандидат-ловците да задълбочат своите усилия в подготовката, с оглед на това, че наличието на ловци със слаби познания в ловното дело, ниска ловна култура и неправилно отношение към дивеча и защитените животински видове рефлектира с цялата си тежест върху ловното стопанство в страната.

Изпълнителна агенция по горите стартира процес по актуализация на изпитните въпроси, като през 2024 г. същите ще претърпят необходимите корекции. Кандидат-ловци ще имат възможността да се готвят по новите въпроси, които ще са изчистени от неясна информация и съобразени изцяло с действащата нормативна уредба.

Инж. Василий ГЕОРГИЕВ, главен експерт в Дирекция „Контрол по опазване на горските територии и ловно стопанство“ към ИАГ

Посетете нашата Фейсбук страница

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ