140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

Кърджали – ЛОВЦИ И ГОРСКИ ВЗЕМАТ ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ СРЕЩУ АЧС

Валери КОВАЧЕВ

Директорът на Регионал­ната дирекция по горите в Кърджали инж. Юсеин Ефендиев свика извънред­но заседание на Съвета по лова към дирекцията във връзка с болестта афри­канска чума по свинете / АЧС/, констатирана в ня­колко европейски страни. На заседанието бяха пока­нени също представители на ловно-рибарските сдру­жения и на държавните горски и ловни стопанства от региона.

Началникът на отдел „Здравеопазване на жи­вотните” към Областната дирекция по безопасност на храните д-р Тодор Мит­ков запозна присъстващите с актуалната епизоотична обстановка по отношение на АЧС. Показан бе филм, в които се вижда рискът от проникване и разпростра­нение на болестта на тери­торията на нашата страна, начините на разпростране­ние, характерните клинич­ни признаци и какви мерки трябва да се вземат, за да не се допусне тя в Бълга­рия. Заболяването е уста­новено в Естония, Латвия, Литва, Полша, Молдова, Украйна, Беларус и Русия.

Все още няма лечение и ваксина срещу това опас­но заболяване. Въпросът е да се хване навреме за­боляването и да не се до­пусне разпространението му, предупреди д-р Тодор Митков.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ