140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

На гости на ЛРД-Стеврек

Георги НИКОВ

Сред чудесна природа, сгушено в Балкана меж­ду Омуртаг и Елена, е ан­тоновското село Стеврек. Условията за развитието на ловното стопанство са много добри, а мнози­на твърдят, че местната дружинка има надвековна история. В момента тя е най-многобройна на тери­торията на ЛРС-Антоно­во. Над 110 са членовете й, които излизат на ловни излети на две групи, но когато се провеждат съ­бирания, те са единни и приятелски настроени. Години наред ловците от дружината са с най-голям отстрел на диви прасета. На много места казват, че ловните дружинки въз­растово са застаряващи, но тук не е така, защото има желаещи, които са на младежка възраст и искат да станат ловци. Най-възрастният е 70-го­дишен, а младите ловци са предимно от този край. Около 8 хил. ха е ловната площ, която е предимно горска и има възможност за добрата популация на дивеча.

 

На фона на големите гри­жи, които се полагат за ди­веча, идват и добрите резул­тати, твърдят самите ловци, но заслуга има и младият и много амбициозен предсе­дател на дружинката Исма­ил Акифов. Той просто гори от желание да се работи така, че тя да е винаги сред първите в сдружението. На традиционните състезания по стрелби стеврешките ловци участват с по два от­бора, и то много успешно, заемайки първите места. Ненапразно на традицион­ния ловен събор Акифов получи високото отличие за успехите на дружинката от Димитър Димитров, предсе­дател на ЛРС-Антоново. А най-дългата маса по време на празника беше на дру­жинката в с. Стеврек с учас­тието на повече от 50 ловци и най-хубавата гозба – „Аг­нешки мръвки задушени на пара”, подготвена от техния готвач. „Много съм доволен, че съм член на най-голямата и най-добрата ловна дру­жинка в сдружението. Вина­ги ме е радвало, когато съм сред ловците, водим си за­дружен живот, а това е и го­лямата амбиция на младия председател Исмаил Акиф­ов“, казва кметът на община Антоново Танер Али, който членува в ЛРД-Стеврек и по­мага много за осъщесвяване на нейната дейност.

На събора стана и среща­та ни с председателя Аки­фов, когато познавах и от предишни гостувания. Както винаги, неговите минути са разчетени, всичко трябваше добре да премисли, така да организират нещата, че дру­жинката да свърши поставе­ните й задачи.

„Нашата дружина е най-го­лямата, но и има и най-мно­го успехи. Тази есен приех­ме още двама млади ловци, така че вече сме 110, органи­зирани в две излетни групи. Мога да кажа, че има някак­во вътрешно съревнование между тях, което добре се отразява както на грижите за дивеча, така и в точната стрелба. Основно ловуваме на диви прасета, такъв ни е теренът в Балкана. Мина­лия сезон общо двете групи завършихме с около 80 бр. отстреляни животни, имаше и едри глигани, а няколко от тях бяха с тежина 180 кг и с добри трофеи”, казва Исма­ил Акифов.

Споделя, че от 2-3 години се наблюдава в ловния им район и добра популация на благородни елени и сърни, за които също се полагат големи грижи от ловците не само в подхранването, но и за опазването им от брако­ниери.

„За да се задържат живот­ните, е нужно добре да ги храним, което се прави цело­годишно при нас. Закупихме 3 бр. електронни хранилки и резултатът е добър. В опре­делено време и час те пус­кат зърното, което привлича дивите прасета край тях. По около тон концентриран фу­раж се използва годишно в подхранването чрез трите електронни приспсобления. А за сърните се стараем да имаме поне по 6-7 хранилки във всяко ловище, които за­реждаме с подходящ фураж. През зимата, когато снегът е голям в Балкана, изнасяме всяка седмица храна, за да не гладуват сърните и еле­ните. Имаме и две дивечови ниви, от по десетина декара, засяваме ги с овес и царе­вица. Добитата реколта не я прибираме, оставяме я на място и това допълнително привлича животните да се въртят там, където намират достатъчно храна”, допълва председателят на дружинка­та Исмаил Акифов.

Всичко това естествено довежда и до добра слука. Има ловци, които са удря­ли по 4-5 глигана с много качествени трофеи, сред тях са Танер Юмеров, Шев­кет Арифов, Юлкю Адемов и други, които се гордеят с отстрела си. Повечето тро­феи са запазени и ще бъдат поставени по стените на но­вия ловен дом, изграден от самите ловци.

Майстор на точната стрел­ба, ловецът Танер Юмеров, секретар на дружинката, споделя: „Пет диви прасета беше слуката ми миналия сезон, а най-големият гли­ган тежеше над 200 кг, при­тежавам трофей с дължина на глигите 22 см. Животът в дружинката е много органи­зиран, има напредък с ново­то ръководство. Още две-три години до края на мандата и вероятно ще отидем много по-напред, защото идеите за обогатяване на дейността са много. Имаме добри кучета, които работят перфектно, те са на ловците Сезгин Исма­илов, Хюсеин Дормусалиев, Юсуф Сабриев и на предсе­дателя на дружинката Исма­ил Акифов.”

Много се държи на точ­ността и присъствеността на членовете на ловната дру­жинка в мероприятията, кои­то са задължителни за чле­новете. „Още в началото на годината правим събрание, на което набелязваме колко мероприятия ще има и в кои ловците трябва да вземат участие. Ако отсъстват и ня­мат извинение, събираме по 10 лева от всеки неучаствал, но мислим да удвоим сума­та. Ефектът е голям, защото колеги преди не идваха на събранията и на останали­те събирания, не се анга­жираха и присъстваха едва половината членове. Сега всичко е организирано и с глобите обогатяваме базата си. Гостите, които идват на ловни излети, също помагат със своите средства. Мисля, че всичко върви по правилен път и се надявам, че все по- добра ще е организацията ни, а това е от значение и за добрата слука”, усмихва се доволно Исмаил Акифов.

„Благодарение на община Антоново и лично на кмета Танер Али, който е и наш член, стопанисваме вече ловен дом. Той се намира в с. Старчище, в бившата детска градина. Ремонти­рахме сградата, събрахме си парични средства и я об­заведохме с фризер, маси, телевизор, музикална уред­ба, кафе машина и микро­вълнова печка, всичко, кое­то е необходимо за ловците. Разполагаме с електричест­во и питейна вода, а най-ху­бавото е, че имаме и музи­канти, които владеят ритъма на хората, свирят на китара, кларнет и на барабани – цял ловен оркестър, който ни е много необходим за доброто настроение.”

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ