140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛОВЦИТЕ В ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИТЕ от с. ХИТРИНО

Георги НИКОВ

ЛУДОГОРИЕТО СКЪРБИ

Седем души загинаха, над 30 са тежко ранени, де­сетки останаха без домове след взрива на цистерни, превозващи пропан-бутан и пропилен от България за Румъния, на гара Хитрино. Пожарът бе много голям, а борбата с него – тежка. От ударната вълна са съборе­ни много къщи, изпочупени са прозорци и врати на сгра­дите в лудогорското село, което потъна в мрак. Взри­вът е ужасен, щетите са го­леми, изпод развалините се изваждаха живи и мъртви хора. Пожарникарите се бо­реха неуморно дълги часо­ве, линейки пищяха, превоз­ваха се тежко пострадалите до болничните заведения в Шумен, Варна и други сели­ща от района, стотици бяха дошлите до кръводарител­ните центрове, за да дарят част от кръвта си за спася­ването на хората, сред тях бяха и ловци.

В СЪБОТНИЯ ИЗЛЕТ ШУМЕНЦИ ПРОВЕЖДАХА ПЪРВАТА СИ ИДЕЯ НА ПРАКТИКА

На десетина километра от Хитрино, където стана голя­мата трагедия, ЛРС-Шумен за първи път провеждаше показен ловен излет с учас­тието на всичките председа­тели на ловните дружинки и с поканените за целта ръ­ководства на сдруженията от Североизточна Бълга­рия. „По решение на УС бе предвидено днес да прове­дем практическо занятие с председателите на ловните дружинки, с цел уеднаквява­не на практиката във всички от тях при провеждането на груповия лов на дива свиня, както и в друг вид излети, тъй като правилата са ед­накви. Поканени са и ръ­ководствата на съседните сдружения от Разград, Нови пазар, Велики Преслав и Ка­спичан, с които граничим. А от Националната ловно-ри­барска организация участ­ва инж. Георги Младенов, експерт координатор за Североизточна България. На срещата присъстваха: кметът на Шумен, инж. Гри­гор Гогов, директор на ДЛС „Черни Лом“-Попово, зам. директорите на ДЛС „Пала­мара“, на ДЛС-Преслав и ДГС-Шумен. В резултат оба­че на трагичните събития на гара Хитрино проявата не можа да се осъществи в пълния си обем, тъй като в две от дружинките в селата Звегор и Капитан Пе­тко, където трябваше да се проведе занятието, ловци­те отидоха да помагат на пострадалите. Частично го проведохме, приключихме го по-рано с оглед на трагич­ните събития, които се раз­виха на територията на об­щина Хитрино, на която се събрахме. Новината дойде малко по-късно след започ­ването на събирането ни, затова прекратихме лова, за да може местните ловци да си видят близките и да им помогнат“, казва Стоян Стоянов, председател на ЛРС-Шумен.

„Като идея това меропри­ятие се прави за първи път, но определено имаше голям интерес към него и бе зая­вено почти на всички пред­седатели на дружинките. Най-вероятно УС ще вземе решение то да продължи и занапред като традиция, тъй като районът е смесен – полски и горски. Може би ще се направи подобна сре­ща и при уеднаквяването и при птичия лов на местен дребен дивеч, който е ко­лективен. Така че ще про­дължаваме в тази насока в нашето ловно сдружение“, коментира Стоян Стоянов.

Инж. Георги Младенов, експерт координатор за Североизточна България на Националната ловно-ри­барска организация: „Идея­та е положителна и е хубаво да се почерпи опит от тези добри практики, които се правят в част от сдружени­ята. За първи път присъст­вам на такава среща, не съм чул на друго място в страната да се е провежда­ла, но ето сега пред всички председатели на дружинки се показа как трябва наис­тина да се организира и да се провежда един групов лов на дива свиня. Набле­гна се на основната роля на инструктажа преди започва­нето на лова, при организа­цията кой, къде, кога отива и кога си тръгва. Мисля, че се получи добро изпълнение и е хубаво останалите ловни сдружения в България да почерпят опита на шумен­ското сдружение „Сокол.“

Инж. Григор Гогов, дирек­тор на ДЛС „Черни лом“ в гр.Попово:“ „Ролята на лов­ната организация е точно тази идея – да просвещава, да образова и да поддържа традициите. Това мероприя­тие, което председателят на шуменското ловно сдруже­ние „Сокол“ Стоян Стоянов направи, е много похвално и се надявам, че ще намери отклик и на други места, за­щото при тази непрекъсната промяна на нормативната уредба винаги човек има какво да научи, освен това на тоя свят, мисля, че всич­ко е открито, така че няма за какво да се открива наново топлата вода.“

След като се събраха в ловната хижа в гората край с. Тервел, която е към ЛРД- Трем, ловците единодушно решиха

ДА ПОДПОМОГНАТ ПОСТРАДАЛИТЕ В СЕЛО ХИТРИНО

като екстремно УС на ЛРС- Шумен определи да се пре­доставят 1000 лева. „Тези средства ще изпратим вед­нага и приканваме ловците също да изпратят свои да­рения, както и от ловните дружинки. Набраните суми ще ги преведем, откриваме банкова сметка и ще търсим директен контакт с кмета на община Хитрино Нуридин Исмаил, който е и наш пред­седател на ЛРД-Трем, за да решим как да подпомогнем нуждаещите“, допълва Сто­ян Стоянов, който се смята, че ще има и ловци от цялата страна, които ще се включат в кампанията по кръводаря­ването за спасяването на живота на ранените. Той се надява, че ще има и негови колеги от цялата страна, които ще желаят да дарят парични средства във фон­да на пострадалите, защото помощта в най-тежкия мо­мент е от особено голямо значение за тях. В разговор със Слави Митев, предсе­дател на ловната дружинка в село Хитрино, който също участва в срещата, стана ясно, че няма техни постра­дали ловци в трагедията. ­

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

Реклама

ЛОГО - СЛРБ