140 години организирано ловно движение
НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България" 140 години организирано ловно движение

ЛРД-Средни колиби отстреляха вълчица над 50 кг

Милка ДЕНЕВА

В чудо се видяха не само ловците, но и хората, които живеят в района на Предбал­кана и Балкана във Велико­търновска област. Допреди време на дивеча и домашните животни налитаха само чака­ли, лисици, подивели кучета. Но отскоро в този край започ­наха да се навъртат и вълци. Виждат ги не само дружините на ЛРС-Велико Търново Вел­чево, Габровци, Килифарево, Плаково, Присово, Райковци, Церова кория, но и от ловна­та организация в гр. Елена – Средни кобили, Шилковци. По време на лов понякога ловците засичат по два, три, дори и пет екземпляра и правят опити да ги острелят. Макар да е известно, че това не е никак лесно, все пак дру­жините имат успехи. Първият вълк падна през октомври от куршум на председателя на ловната дружина в гр. Кили­фарево Станислав Денчев.

Вече месеци наред спокой­ствие за хората в този район няма, особено сега, когато времето се застуди и заваля сняг. Ловците се притесня­ват, че заради присъствието на вълците дивите прасета драстично са намалели. Лов­ните дружини намират удуше­ни и разкъсани сърни, дори благороден елен с нахапан заден крак, крайници и глави на дивеч. Оплакват се и сто­пани от селата и махалите, че тези хищници посягат на домашните животни. В Габро­вци оглозгали яре, в Капино­во изяли две овце и удушили други шест. Следи на вълци се виждат в целия район, обяснява председателят на ЛРС-Велико Търново Дими­тър Йорданов.

Проблемът наистина е се­риозен и ръководството на великотърновското ловно- рибарско сдружение реши да създаде организация за групов ловен излет за дива свиня, като го допълни с ор­ганизиран лов за хищници в района на държавния дивечо­въден участък „Бутора”, който се стопанисва от ловната ор­ганизация в старата столица. Целта беше да се покрие кол­кото се може по-голяма площ, като се привлекат и ловните дружини от съседното ловно сдружение в гр. Елена, чии­то ловни полета граничат с великотърновските. Очаква­нията бяха да се засекат и от­стрелят повече от появилите се в този край вълци.

В съботния ден дойде и успехът – отстреляна беше водачката на глутницата, зря­ла вълчица, с рядко срещани размери – над 50 кг. На тази слука се зарадва най-вече успешният стрелец Красимир Костадинов от ловната дру­жина в еленското село Сред­ни колиби.

За да отговорят на призива на великотърновското ловно сдружение, еленските ло­вци излизат за дива свиня в ловното поле на дружината, което е близо до границата с „Бутора”. Разпределят се по позициите и тогава точно сре­щу Красимир излиза вълк, а след него – вълчицата, която е водач на глутницата. Лове­цът е изненадан, защото не очаква такова нещо, нобързо стреля и я уцелва с един из­стрел във врата.

Голям късмет е това, защо­то вълците са хитри животни и отстрелът им не е никак ле­сен, дори за опитни и препати­ли ловци. А и с ликвидиране­то на водачката на глутницата се предотвратява увеличава­нето на популацията на тези хищници. Затова и радостта на ловците от Средни коли­би, които също се оплакват, че заради вълците повече от ловните им излети са неус­пешни, е заслужена. „Добре, че отстреляхме водачката, която щеше да роди и да уве­личи глутницата,” обясняват мъжете. А отстреляният хищ­ник ще бъде препариран за спомен от този успешен лов.

На другия ден, в неделя, също по време на ловен из­лет за дива свиня търновски ловци раняват вълк между Войнежа и Въглевци. Те се надяват, че той ще умре някъ­де от раните си. А преследва­нето на вълците в този район ще продължи. Ловците, които са определени за лов на хищ­ници, се заканват да намалят още бройките им.

РЕКЛАМА

Facebook
Twitter
LinkedIn

Сходни публикации

Реклама

ЛОГО - СЛРБ